Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je nosilac zakonodavne vlasti u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde. Ona je jednodomno predstavničko tijelo sastavljeno od 25 poslanika čiji se izbor provodi u skladu sa Izbornim Zakonom Bosne i Hercegovine. Mandat poslanika u Skupštini traje 4 /četiri/ godine.

Nadležnosti Skupštine:

a/ priprema i dvotrećinskom većinom usvaja Ustav Kantona
b/ donosi zakone i druge propise u okviru izvršavanja nadležnosti Kantona, izuzev propisa koji su ovim Ustavom ili zakonom dati u nadležnost Vladi Kantona;
c/ utvrđuje politiku i donosi program razvoja Kantona;
d/ potvrđuje imenovanje članova Vlade Kantona;
e/ osniva kantonalne i opštinske sudove i utvrduje njihove nadležnosti;
f/ usvaja budžet Kantona i donosi zakone o oporezivanju i na drugi način osigurava potrebno finansiranje; g/ bira delegate u Dom naroda Federacije skladno Ustavu Federacije;
h/ odlučuje o prijenosu ovlaštenja Kantona na općine i Federaciju;
i/ odobrava zaključivanje ugovora i sporazuma u oblasti međunarodnih odnosa i međunarodne saradnje;
j/ provodi istragu, sukladno Ustavu kantona i posebnim propisima
k/ potvrđuje izbor kandidata za predsjedavajućeg i zamjenike predsjedavajućeg Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i vrši izbor i imenovanje drugih funkcionera Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, u skladu sa Zakonom i Poslovnikom Skupštine.
l/ donosi Poslovnik Skupštine;
lj/ vrši i druge poslove utvrđene federalnim propisima, ovim Ustavom i kantonalnim propisima.

Skupština Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, donosi Poslovnik kojim se uređuje:

a/ konstituisanje i unutrašnja organizacija Skupštine;
b/ način rada Skupštine i radnih tijela;
c/ dužnosti i prava poslanika u Skupštini;
d/ javnost rada Skupštine;
e/ akta Skupštine;
f/ izbori, imenovanja, potvrđivanja, smjenjivanja, razrješenja i ostavke iz nadležnosti Skupštine;
g/ odnos Skupštine i Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (u daljem tekstu Vlada Kantona);
h/ odnos Skupštine prema političkim strankama i udruženjima;
i/ saradnja Skupštine sa općinskim vijećima i načelnicima;
j/ druga pitanja od značaja za rad Skupštine.

Skupština zasjeda javno izuzev u slučajevima kada je to predviđeno njenim Poslovnikom. Izvještaji o zasjedanjima i donesenim odlukama se objavljuju u sredstvima javnog informisanja. Poslanici u Skupštini Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, ne podliježu krivično – pravnoj, ni građansko- pravnoj odgovornosti za radnje koje čine u okviru svojih dužnosti u Skupštini Bosansko – podrinjskog kantona Goražde. Kvorum postoji ako sjednici Skupštine prisustvuje najmanje 51% /pedesetijedanposto/ od ukupnog broja poslanika. U vršenju svojih nadležnosti Skupština donosi zakone, druge propise, te opšte i pojedinačne akte. Skupština dvotrećinskom većinom ukupnog broja poslanika: a/ priprema i usvaja Ustav Kantona; b/ priprema i usvaja Ustavni zakon Kantona i amandmane; c/ donosi Zakon o prenošenju ili delegiranju kantonalne nadležnosti na opštinsku ili federalnu vlast.

SKUPŠTINA BPK-a GORAŽDE za period 2022- 2026. godina

Stranka demokratske akcije SDA (5)

 1. Aida Obuća
 2. Eniz Halilović
 3. Kenan Kanlić
 4. Nedim Kurtović
 5. Ramiz Ridžal

Narod i pravda NiP (3)

 1. Nezim Alagić
 2. Amar Imamović
 3. Nijaz Musić

Novi početak (3)

 1. Emir Hubjer
 2. Senad Hubjer
 3. Branka Cvijetić

Socijaldemokratska partija (2)

 1. Edin Mujković
 2. Amir Sijerčić

Narodni evropski savez  NES (2)

 1. Muhamed Ramović
 2. Aldin Šalaka

Nova politička inicijativa (2)

 1. Rasim Mujakić
 2. Haris Salković

Stranka za Bosnu i Hercegovinu (SBiH) (2)

 1. Damir Žuga
 2. Amel Begović

Bosanskohercegovački demokrati (Džebrail Bajramović) (1)

 1. Džebrail Bajramović

Bosanska narodna stranka BNS (1) 

 1. Berina Fejzić

Liberalna stranka LS (1)

 1. Daliborka Milović

Nezavisna građanska lista NGL (1)

 1. Šefik Bukalo

Savez za bolju budućnost SBB (1)

 1. Muradif Kanlić

Željko Komšić – Za građansku državu DF/GS (1)

 1. Aida Sirbubalo

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.