• OBJAVLJENO: 28.12.2021.
22. sjednica
Budžet BPK Goražde za 2022. godinu usvojen u iznosu od 43.580.100 KM

D n e v n i   r e d

 1. Prijedlog Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

2. Prijedlog Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2022. godinu,

3. Prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2022. godinu,

4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2022. godinu i Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2022. godinu,

5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU „Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ za 2022. godinu i Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izvršavanju Finansijskog plana JU „Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ za 2022. godinu,

6. Prijedlog Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

7. Prijedlog  Zakona o izmjenama Zakona o Kantonalnoj upravi za civilnu zaštitu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde – skraćeni postupak,

8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja JU „Zavod za javno zdravstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“,

9. Prijedlog Odluke o zajedničkom izvršavanju nadležnosti sa Federacijom Bosne i Hercegovine u okviru sveukupne reforme javne uprave,

10. Prijedlog Strategije razvoja sporta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde „SPORT KAKAV TREBAMO“,

11. Informacija o poduzetim mjerama i aktivnostima vezanim za pandemiju korona virusa (COVID-19),

12. Informacija o stanju šuma na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2020. godinu,

13. Informacija o realizaciji Projekta brza cesta Goražde-Sarajevo-izgradnja tunela Hranjen, trenutno stanje i aktivnosti na realizaciji Projekta,

14. „Vladin sat“ – poslanička pitanja i inicijative.

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona  Goražde na današnjoj 22. redovnoj sjednici usvojila je Budžet BPK  i Zakon o izvršenju budžeta za 2022. godinu.

Prijedlog budžeta obrazložio je resorni ministar za finansije BPK Goražde, koji je, između ostalog, kazao da je u odnosu na nacrt, a nakon provedenih javnih rasprava u sve tri lokalne zajednice, budžet uvećan za 8, 57 posto, a povećanje  je proizašlo  nakon usklađivanja prihodovne strane budžeta sa revidiranim projekcijama prihoda, dostavljenih od strane Federalnog ministarstva finansija.

Usvajanju budžeta prethodilo je usvajanje Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti BPK Goražde. Obrazloženja o obavezi usvajanja zakona poslanicima su dali ministri za pravosuđe, upravu i radne odnose te finansije, Nataša Danojlić i Esad Kanlić, koji su podsjetili na  obavezu usvajanja  ovog  propisa na temelju federalnog zakona usvojenog 2010. godine, kako bi se  i konačno zakonski uredila ova  oblast u BPK Goražde, gdje su se plaće i naknade državnim službenicima do sada isplaćivale u skladu sa Uredbom kantonalne vlade.  Na potrebu usvajanja zakona ukazao je i predsjednik  Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika FBiH  Samir Kurtović, koji se takođe obratio poslanicima, a Skupština je jednoglasno  usvojila zaključak kojim se zadužuje Vlada BPK Goražde da u roku od 30 dana uskladi plaće uposlenih u osnovnom i srednjem obrazovanju kao i ostalih državnih službenika i namještenika  u BPK.

Na sjednici je usvojen i Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu na području BPK Goražde te po skraćenom postupku i  Zakon o izmjenama  Zakona o Kantonalnoj upravi za civilnu zaštitu BPK.

Usvojene su i odluke o davanju saglasnosti, na finansijski plan te izvršenje finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i Službe za zapošljavanje BPK Goražde za 2022.godinu, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanje organizacije i poslovanja JU „Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde“ te Odluka o zajedničkom izvršavanju nadležnosti sa FBiH  u okviru sveukupne reforme javne uprave.

Također, na današnjoj sjednici usvojena je i Strategija razvoja sporta BPK Goražde „SPORT KAKAV TREBAMO“, a nakon razmatranja primljene su k znanju informacije o stanju šuma na području BPK Goražde za 2020.godinu i aktivnostima na realizaciji Projekta brza cesta Goražde-Sarajevo-izgradnja tunela „ Hranjen“ te Informacija o poduzetim mjerama i aktivnostima vezanim za padnedmiju virusa COVID-19 na području našeg kantona.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.