• OBJAVLJENO: 31.10.2019.
7.sjednica
Usvojen Zakon o policijskim službenicima BPK Goražde

D n e v n i   r e d:

 1. Prijedlog Zakona o policijskim službenicima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

2. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije – skraćeni postupak,

3. Prijedlog Odluke o razrješenju člana Komisije za privredu i ekonomsku politiku Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

4. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izboru stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju naknade predsjedavajućem, članovima i sekretaru Nezavisnog odbora,

6. Izvještaj o radu i poslovanju JP „Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o. Goražde, za period 01.01.2017.-31.12.2017. godine,

7. Izvještaj o radu i poslovanju JP „Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o. Goražde, za period 01.01.2018.-31.12.2018. godine,

8. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU „Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, za period 01.01.-30.06.2019. godine,

9. Izvještaj o dodjeljenim koncesijama i efektima od koncesija za 2018. godinu,

10. Informacija Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-03-40101 od 08.08.2019. godine, o usvajanju Odluke Upravnog odbora KCU Sarajevo, broj: 264/18 od 30.08.2018. godine o davanju saglasnosti na pokretanje aktivnosti na rušenju starog dijela objekta Stara radiologija – Klinička farmakologija (K-026) i objekta radionice (K-016),

11. Razmatranje inicijative poslanika Damira Žuge vezano za nabavku cestovne vage,

12. „Vladin sat“ – poslanička pitanja i inicijative.

Na početku zasjedanja, Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u dnevni red uvrstila je, a potom i usvojila Rezoluciju Skupštine BPK Goražde povodom presuda međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove te Deklaraciju Skupštine BPK Goražde povodom odluke Švedske kraljevske akademije o dodjeli Nobelove nagrade za književnost za 2019.godinu Peteru Handkeu.

Na 7. redovnoj sjednici Skupštine, poslanici su razmatrali nekoliko prijedloga zakona koji su usvojeni po skraćenom postupku.  Usvojen je Zakon o policijskim službenicima, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Takođe, na današnjoj sjednici usvojeni  su  Izvještaji  o radu i poslovanju JP „Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o. Goražde za 2017. i 2018.godinu dok Izvještaj o dodijeljnim koncesijama i efektima od koncesija za 2018.godinu nije dobio potrebnu većinu.

Usvojena je Odluka o razrješenju člana Komisije za privredu i ekonomsku politiku Skupštine BPK Goražde, odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine BPK Goražde kao i Odluka o utvrđivanju naknade predsjedavajućem, članovima i sekretaru Nezavisnog odbora.

Do kraja zasjedanja, Skupština je primila k znanju Informaciju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu o usvajanju Odluke Upravnog odbora KCU Sarajevo o davanju saglasnosti na pokretanje aktivnosti na rušenju starog dijela objekta Stara radiologija-Klinička farmakologija te objekta radionice.

Prilikom razmatranja  inicijative  poslanika Damira Žuge u vezi nabavke cestovne vage, ministar za privredu BPK Goražde dao je obrazloženje da je Vlada BPK Goražde na 24. redovnoj sjednici donijela  Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu-Direkcija za ceste BPK Goražde za pokretanje postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača putem konkurentskog postupka za nabavku vage za kontrolu osovinskog opterećenja, ukupne dopuštene mase i dimenzija vozila na javnim cestama.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.