• OBJAVLJENO: 30.09.2022.
148. sjednica
Odobreno 70.000 KM za sufinansiranje infrastukturnih projekata Grada Goražde

D n e v n i  r e d

1. Usvajanje zapisnika sa 146 i 147. redovne  sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1.  Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu-Direkcija za ceste BPK-a Goražde, da izvrši plaćanje fakture broj: 264/22 od 21.09.2022.godine, koji je ispostavljen po trećoj privremenoj situaciji broj: 264/22 od 21.09.2022.godine od strane privrednog društva „Okac“ d.o.o. Goražde, a koji se odnosi na izvedene radove na redovnom (ljetnom) održavanju regionalne ceste R 448 Potkozara-Goražde-Hrenovica i R 448a Osanica-Ilovača-Prača za 2022.godinu;

2.2. Zaključak o primanju k znanju Informacije o problemu nepostojanja Gradske pijace;

2.3. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu-Direkcija za ceste BPK Goražde za pokretanje postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača (otvoreni postupak) za izvođenje radova na rednovnom održavanju regionalnog puta R 448 Potkozara-Goražde-Hrenovica i regionalnog puta R 448a Osanica-Ilovača-Prača (okvirni sporazum na dvije godine);

2.4. Odluka o odobravanju novčanih sredstava po Programu utroška sredstava za podršku drugim nivoima vlasti po projektima za 2022.godinu;

2.5.  Odluka o odobravanju novčanih sredstava po Programu utroška sredstava Program podrške razvoja privatnim preuzećima i poduzetnicima sa područja BPK-a Goražde za 2022.godinu, na ekonomskom kodu 614 500 POD 001 – Subvencije privatnim preuzećima i poduzetnicima.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

3.1. Zaključak kojim se daje saglasnosti premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da potpiše ugovore o pružanju usluga banjsko-klimatskog liječenja za pripadnike boračkih populacija sa prostora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa Javnom ustanovom za medicinsku rehabilitacija i banjsko lijčenje-lječilište „Reumal“ Fojnica, Zdravstvnom ustanovom lječilište „Banja-Terme“ Ilidža i Javnom zdravstvenom ustanovom banjsko-rekreativni centar „Aquaterm“ Olovo.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

4.1. Odluka zajedno sa aktom Agencije za državnu službu F BiH, broj: 01-45-1-611-14/22 od 01.07.2022.godine i Politikom upravljanja ljudskim resursima u državnoj službi Federacije BiH.       

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

5.1.Oduka o davanju prethodne saglasnosti za raspisivanje javnog konkursa za prijem u radni odnos zaposlenika za obavljanje poslova i radnih zdataka u J.U. Centar za socijalni rad BPK Goražde;

5.2. Odluka o davanju saglasnosti ministru za popunu radnog mjesta na poziciji „Viši stručni saradnik za normativno-pravne poslove“ (1 izvršilac na određeno vrijeme, do povratka državne službenice sa porodiljskog odsustva).

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

6.1. Odluka o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti ministru za nabavku usluge opravke pumpe za pranje vozila.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog katona Goražde:

7.1. Razmatranje Informacije o donošenju Smjernica za smanjenje potrošnje energije i energenata u Federaciji BiH i Zaključak V.broj:1273/2022 od 01.09.2022.godine dostavljen od Federalnog ministarstve energije, rudarstva i industrije;

7.2. Zaključak o nabavci peleti;

7.3. Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći;

7.4. Odluka o davanju saglasnosti na Program o izmjeni Programa utroška sredstava Vlade BPK-a Goražde sa ekonomskog koda 614 300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama;

7.5. Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći Udruženju žena „Ustikolina“.

8. Tekuća pitanja.

Na prijedlog ministra Edina Aganovića, pod trećom tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačke 3.2. i 3.3.

3.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime finansiranja obilježavanja godišnjice pogibije komandanta Zaima Imamovićaza 2022.godinu;

3.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava  na ime sufinansiranja obilježavanja godišnjice rada Ratne bolnice Goražde

Na prijedlog ministra Biljane Begović, pod sedmom tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 7.1.

7.1. Odluka o odobravanju službenog putovanja u Albaniju/Tirana/.

Na prijedlog ministra Esada Kanlića, pod osmom tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 8.1.

8.1. Odluka o preraspodjeli rashoda i izdataka između budžetskih korisnika

Pod tačkom tekuća pitanja, razmatrat će se dopis u vezi donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu i naslijeđe.

Informacija sa sjednice:

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona učestvovat će u realizaciji devet(9) projekata Grada Goražda koji se odnose na poboljšanje putne infrastrukture, uređenje parking prostora, ulične rasvjete i drugih infrastrukturnih projekata od opšteg interesa. Sredstva za ovu namjenu, odobrena su iz budžeta Ministarstva za privredu na današnjoj 148.sjednici Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, prema Programu utroška sredstava za podršku drugim nivoima vlasti za 2022.godinu.

Kako je istaknuto, nakon drugog javnog poziva upućenog lokalnim zajednicama, iz ovog programa sa 70.000 KM sufinansiraće se asfaltiranje lokalnih puteva u ulici Rifeta Vesnića, naseljima Baćci, Laleta, Budići i Lastavice prema Brdima i mjesnoj zajednici Mravinjac; sanacija javne rasvjete u ulici Maršala Tita u Goraždu i izgradnja javne rasvjete za selo Zubovići MZ Osanica te izrada i ugradnja inox autobuskog stajališta u MZ Zupčići.

Prema programu utroška sredstava Ministarstva za privredu, Program podrške razvoja privatnim preuzećima i poduzetnicima sa područja BPK-a Goražde za 2022.godinu, na ekonomskom kodu– Subvencije privatnim preuzećima i poduzetnicima odobreno je 192.000 KM za 71 korisnika.

Na današnjoj sjednici razmatrana je i primljena k znanju Informacija Grada Goražde o problemu nepostojanja Gradske pijace te zaduženo Ministarstvo za privredu da u koordinaciji sa Gradom Goražde, Bosansko-podrinjskim kantonom i višim nivoima vlasti, predloži finansijsku konstrukciju rješavanja ovog problema, o kojem su se svi članovi Vlade složili da se mora prioritetno rješavati.

Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dobila je saglasnost Vlade da potpiše ugovore o pružanju usluga banjsko-klimatskog liječenja za pripadnike boračkih populacija s prostora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde s Javnom ustanovom za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje-lječilište „Reumal“ Fojnica, Zdravstvnom ustanovom lječilište „Banja-Terme“ Ilidža i Javnom zdravstvenom ustanovom banjsko-rekreativni centar „Aquaterm“ Olovo. Sredstva za ovu namjenu, u ukupnom iznosu od 140.000 KM,  obezbijeđena su u budžetu Ministarstva za boračka pitanja, na ekonomskom kodu- Tekući transferi pojedincima.

Ministarstvu za privredu-Direkcija za ceste BPK Goražde Vlada je dala saglasnost za pokretanje postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača (otvoreni postupak) za izvođenje radova na redovnom održavanju regionalnog puta R 448 Potkozara-Goražde-Hrenovica i regionalnog puta R 448a Osanica-Ilovača-Prača (okvirni sporazum na dvije godine), u procijenjenoj vrijednosti javne nabavke od 1.500.000 KM.

Direkcija je takođe dobila saglasnost za plaćanje fakture u iznosu od 76.296 KM privrednom društvu „Okac“ d.o.o. Goražde ispostavljenje po trećoj privremenoj situaciji, a koja se odnosi na izvedene radove na redovnom (ljetnom) održavanju regionalne ceste R 448 Potkozara-Goražde-Hrenovica i R 448a Osanica-Ilovača-Prača za 2022.godinu.

Razmatrajući prijedloge odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose, Vlada je donijela Odluku kojom će se dokument Politika upravljanja ljudskim resursima u državnoj službi u FBiH primjenjivati u Bosansko – podrinjskom kantonu Goražde, te je prihvatila Model sufinansiranja sistema stručnog usavršavanja na kantonalnom nivou, a sve s ciljem poštivanja odredbi Zakona o državnoj službi u Bosansko – podrinjskom kantonu Goražde, kojim je Agenciji za državnu službu, između ostalog, povjereno provođenje procedura zapošljavanja državnih službenika, organizacija i realizacija obuke državnih službenika.

Vlada je upoznata i sa Informacijom Vlade Federacije BiH o donošenju Smjernica za smanjenje potrošnje energije i energenata u Federaciji BiH te je svim institucijama u javnom sektoru preporučila da se pridržavaju ovih preporuka.

Zbog trenutne situacije na tržištu BiH, Vlada je iz Sporazuma o provođenju javne nabavke izuzela nabavku drvenog peleta za potrebe institucija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, te zadužila budžetske korisnike da odmah krenu u realizaciju i izvrše njegovu nabavku, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH – putem direktnosporazuma. Koordinaciju navedenih aktivnosti, kako je istaknuto, vršit će direktori Direkcije robnih rezervi i Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

U nastavku sjednice, odobrena su sredstva za obilježavanje godišnjice pogibije komandanta Zaima Imamovića i formiranja Ratne bolnice Goražde, kao i jednokratna novčana pomoć Udruženju žena „Ustikolina“ iz općine Foča u Federaciji BiH.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.