• OBJAVLJENO: 29.12.2022.
5. sjednica
Usvojena Lista esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja u BPK Goražde

D n e v n i  r e d

1. Usvajanje zapisnika sa 3. i 4. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1. Odluka o davanju saglasnosti za isplatu subvencija profitne marže privrednom društvu „Fortex“ d.o.o. Goražde;

2.2. Zaključak o zaključenju Aneksa Ugovora sa privrednim društvom „Goraždanska trgosirovina“ d.o.o. Goražde;

2.3. Zaključak o zaključenju Aneksa Ugovora sa privrednim društvom „Biljopromet“ d.o.o. Goražde;

2.4. Zaključak o zaključenju Aneksa Ugovora sa privrednim društvom „Dač Energy“ d.o.o. Goražde;

2.5. Odluka o isplati novčanih sredstava za održivost Turističke organizacije kao startna podrška u kreiranju turističkog proizvoda i plasiranju turističke ponude BPK-a Goražde;

2.6. Odluka o visini naknade članovima Prvostepene disciplinske komisije za utvrđivanje disciplinske odgovornosti namještenika Ministarstva za privredu BPK-a Goražde.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

3.1. Odluka o davanju saglasnosti za raspisivanje Konkursa i Oglasa za popunu upražnjenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama sa područja BPK-a Goražde;

3.2. Zaključak o davanju saglasnosti Ministru za potpisivanje Ugovora o održavanju seminara;

3.3. Odluka o davanju saglasnosti na Program o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava Ministarstva sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 003) – Ostali tekući transferi – Informisanje za 2022.godinu;

3.4. Odluka o odobravanju novčanih sredstava JP RTV BPK-a Goražde d.o.o.  na ime prihvatanja sufinansiranja Projekta pod nazivom „Obrazovanje za 21.vijek“;

3.5. Odluka o odobravanju novčanih sredstava JP RTV BPK-a Goražde d.o.o. na ime XII (dvaneste-decembarske) od ukupno XII (dvanest) redovnih tranši za 2022.godinu.                         

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

4.1. Finansijski plan JU „Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2023.godinu, Odluku o izvršavanju Finansijskog plana JU „Služba za zapošljavanje BPK-a Goražde“ za 2023.godinu;

4.2. Program rada JU „Služba za zapošljavanje  BPK-a Goražde“ za 2023.godinu;

4.3. Zaključak o davanju saglasnosti na visinu naknade za rad u Kantonalnoj komisiji za polaganje stručnog i popravnog ispita namještenika srednje stručne spreme.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

5.1. Odluka o davanju saglasnosti Policijskom komesaru Uprave policije MUP-a  BPK-a Goražde za isplatu jednokratne naknade za rad članu Komisije za sprovođenje postupka zajedničke nabavke, imenovane od strane FMUP-a-Federalne uprave policije.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

6.1.  Odluka o davanju saglasnosti za isplatu novčanih sredstava  po Programu utroška sredstava Ministarstva sa ekonomskog koda 614 100-Tekući transferi nižim nivoima vlasti.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

7.1. Odluka o davanju saglasnosti na Program izmjena i dopuna Programa utroška sredstava ministarstva sa ekonomskog koda 614100 (JAO 002) – Tekući transferi drugim nivoima vlasti (Dom za stara i iznemogla lica) za 2022.godinu;

7.2. Odluka o odobravanju isplate novčanih sredstava JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde;

7.3. Odluke o odobravanju Projekata Javnih zdravstvenih ustanova sa područja BPK-a Goražde, kojima su aplicirali na Javni poziv Ministarstva za finansiranje/sufinansiranje Projekata podrške zdravstvenom sektoru kroz specijalističko usavršavanje zdravstvenih radnika.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

8.1. Odluka o plaćanju računa;

8.2. Zahtjev za razješenje.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Direkcije robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

9.1. Odluka o davanju saglasnosti Direkciji robnih rezervi da izvrši nabavku jednog agregata snage 3kW za potrebe Direkcije;

9.2. Odluka o davanju saglasnosti Direkciji da izvrši nabavku 11.000 litara lož ulja.

Na prijedlog ministra Nedima Muratspahića, pod osmom tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačke 8.1. i 8.2. 

8.1. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva za finasije Bosansko-podrinjskog kantonu Goražde; 

8.2. Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da, u skladu sa članom 4. Ugovora o dodjeli potpore iz Proračuna Federacije BiH broj: 09-11- 6-2-4359-UK5/22 od 10.06.2022. godine, za Vladu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde pripremi Prijedlog Plana investiranja dodjeljenih sredstava za kapitalne investicije

Na prijedlog ministra Senada Čelja, pod sedmom tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačke 7.4. i 7.5. 

7.4.Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime finansiranja/sufinansiranja rada i projekata udruženja osoba sa invaliditetom i nevladinih neprofitnih organizacija iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite za 2022.godinu iz Budžeta Ministarstva sa ekonomskog koda 614300-Tekući transferi neprofitnim organizacijama za 2022.godinu

7.5. Odluka o listi esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde i Zaključak o prihvatanju Izvještaja Komisije za stavljanje i skidanje lijekova na Listu lijekova Bosansko- podrinjskog kantona Goražde sa prijedlogom A i B liste lijekova .

Na prijedlog ministrice Adise Alikadić Herić, pod tačkom tri razmatrat će se podtačka 3.6

3.6. Zaključak o davanju saglasnosti ministarstvu za pokretanje procedure nabavke kancelarijskog namještaja za potrebe ministarstva .

Na prijedlog sekretara Vlade Emira Sijerčića, pod 9. tačkom dnevnog razmatrat će se podtačka 9.3. 

9.3. Odluka o dodjeli novčanih sredstava. 

10.Tekuća pitanja.

 Informacija sa sjednice:

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 5.redovnoj sjednici razmatrala je i nije imala primjedbi na Finansijski plan i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana JU „Služba za zapošljavanje BPK-a Goražde“ za 2023.godinu koji su upućeni Skupštini BPK Goražde na usvajanje. Saglasnost Vlade dobio je i Program rada ove službe za 2023.godinu.

Vlada je na prijedlog Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice usvojila Odluku o Listi esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja u BPK Goražde te prihvatila Izvještaja komisije za stavljanje i skidanje lijekova na Listu lijekova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde s prijedlogom Ai B liste lijekova. Kako je istaknuto, nakon duže procedure okončan je postupak sastavljanja ove liste na kojoj se nalazi i osam ( 8 ) novih lijekova.

Nakon davanja saglasnosti na Program izmjena i dopuna Programa utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice sa ekonomskog koda – Tekući transferi drugim nivoima vlasti (Dom za stara i iznemogla lica) za 2022.godinu, Vlada je ovoj ustanovi odobrila i isplatu novčanih sredstava u iznosu od 26.000 KM, s ciljem poboljšanja materijalnog statusa uposlenika.

Usvojene su i odluke o odobravanju projekata javnih zdravstvenih ustanova s područja BPK-a Goražde koje su aplicirale na Javni poziv resornog Ministarstva za finansiranje/sufinansiranje Projekata podrške zdravstvenom sektoru kroz specijalističko usavršavanje zdravstvenih radnika. Po osnovu ovog projekta, Kantonalnoj bolnici odobreno je 70.000 KM a Domu zdravlja „dr.Isak Samokovlija“ Goražde 30. 000 KM.

 Takođe, usvojena je Odluka o finansiranju/sufinansiranju rada i projekata udruženja osoba sa invalititetom i nevladinih neprofitnih organizacija iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite iz sredstava Budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, sa ekonomskog koda- Tekući transferi neprofitnim organizacijama za 2022,godinu. Sredstva u ukupnom iznosu od 30.000 KM dobilo je 8 udruženja.

Na prijedlog Ministarstva za  obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, usvojena je Odluka o davanju saglasnosti za raspisivanje Konkursa i Oglasa za popunu upražnjenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama s područja BPK-a Goražde, uz zaključak da se, dok se ne usvoji Budžet za 2023.godinu, ne mogu raspisivati oglasi za lica koja se novo upošljavaju.

Vlada je dala saglasnost na Program o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava Ministarstva sa ekonomskog koda– Ostali tekući transferi – Informisanje za 2022.godinu, te je na ime prihvatanja sufinansiranja Projekta pod nazivom „Obrazovanje za 21.vijek“ JP RTV BPK-a Goražde d.o.o. odobrila 30.000 KM, kao i 50.054 KM za isplatu decembarske, od ukupno dvanest redovnih tranši za 2022.godinu.

Po Programu utroška sredstava Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline, sa ekonomskog koda -Tekući transferi nižim nivoima vlasti, Općini Foča u FBiH, za izradu urbanističkog plana Ustikolina I , odobrena je 21.000 KM.

U nastavku sjednice, Vlada je zadužila Ministarstvo finansija da u skladu s članom 4 Ugovora o dodjeli potpore iz Budžeta Federacije BiH od 10.06.2022.godine, za Vladu pripremi prijedlog Plana investiranja dodijeljenih sredstava za kapitalne investicije.

Ministarstvu privrede odobreno je zaključenje anex-a ugovora sa privrednim društvima „Goraždanska trgosirovina“ d.o.o., „Biljopromet“ d.o.o. i „Dač Energy“ d.o.o. Goražde prema Programu „Podrška razvoju privatnim preduzećima i poduzetnicima s područja BPK za 2022.godinu“, kao i isplata subvencija profitne marže privrednom društvu „Fortex“ d.o.o. Goražde, po osnovu ugovora sa BBI-a bankom.

Za održivost Turističkoj organizaciji BPK Goražde, kao startna podrška u kreiranju turističkog proizvoda i plasiranju turističke ponude Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, iz budžeta ovog Ministarstva odobrena su sredstva u iznosu od 44.000 KM.

Današnja sjednica završena je odobravanjem sredstava u ukupnom iznosu od 5.000 KM za tri udruženja, odnosno neprofitne organizacije, iz budžeta Vlade BPK Goražde za 2022.godinu, sa ekonomskog koda- Tekući transferi neprofitnim organizacijama, te odobravanjem Direkciji za robne rezerve da izvrši nabavku jednog agregata i 11.000 litara lož ulja.

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.