• OBJAVLJENO: 11.01.2023.
1. telefonska sjednica
Potvrđene odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde

D n e v n i  r e d

1. Razmatranje prijedloga Odluke o potvrđivanju Odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora J.P. Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde.

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde zbog hitnosti donošenja Odluke, u prisustvu sekretara Vlade  Emira Sijerčića,  telefonski je kontaktirao ministre, te nakon njihove saglasnosti  donesene su s lj e d e ć e:

O D L U K A

o potvrđivanju Odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora J.P. Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde

Član 1.

Ovom Odlukom potvrđuje se Odluka Skupštine J.P. Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde o razrješenju predsjednika i članova privremenog Nadzornog odbora J.P. Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde u sastavu:

  1. Vildan Pjano                         predsjednik
  2. Kemal Halilović                   član
  3. Alen Hodo                            član

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.        

O D L U K A

o potvrđivanju Odluke o imenovanju privremenog Nadzornog odbora J.P. Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde na mandatni period od 90 (devedeset) dana

Član 1.

Ovom Odlukom potvrđuje se Odluka Skupštine J.P. Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde o imenovanju privremenog Nadzornog odbora J.P. Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde na mandatni period od 90 (devedeset) dana, i  to:

  1. Enver Adžem predsjednik
  2. Meho Herić član
  3. Nedim Čolo član

Član 2.

 Privremeni Nadzorni odbor iz člana 1. ove Odluke imenuje se na period do konačng imenovanja Nadzornog odbora J.P. Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde, a najduže 90 (devedeset) dana.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Prilikom glasanja za ovu odluku, ministrica Adisa Alikadić Herić se izuzela iz glasanja.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.