• OBJAVLJENO: 10.02.2023.
11. sjednica
Data saglasnost za potpisivanje Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja za teritorij Bosansko-podrinjskog kantona Goražde; utvrđeni Ciljevi i politika BPK Goražde za 2023.godinu

D n e v n i  r e d

1. Usvajanje zapisnika sa 10. redovne, 4. vanredne i 4. telefonske sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1. Zaključak o davanju ovlaštenja ministru za privredu da sa Općinom Foča FBiH zaključi Aneks Ugovora o korištenju i namjenskom utrošku odobrenih sredstava na ime finansiranja izrade „Novelacije Glavnog projekta fekalne kanalizacione mreže Odžak – Industrijska zona Mlin“;

2.2. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o Javnom interesu za izgradnje sportsko- rekreativnog centra streljane;

2.3. Odluka o prenosu vlasništva nad službenim motornim vozilom „Lada Niva“ koje je u vlasništvu Ministarstva za privredu-Kantonalne uprave za šumarstvo BPK-a Goražde u vlasništvo Javnog preduzeća „Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o. Goražde;

2.4. Zaključak o zaključivanju Aneks Ugovora sa privrednim društvom „Drinex“ d.o.o. Goražde;

2.5. Odluka o davanju saglasnosti za isplatu subvencija profitne marže privrednom društvu „Pobjeda-Techonology“ d.d. Goražde;

2.6. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu-Direkcija za ceste BPK-a Goražde na Plan i Program utroška sredstava Direkcije za ceste BPK-a Goražde za 2023.godinu;

2.7. Zaključak o davanju ovlaštenja premijeru BPK-a Goražde da sa Gradom Goražde zaključi Aneks Ugovora o korištenju i namjenskom utrošku odobrenih sredstava na ime sufinansiranja projekta „Zacjevljenje potoka Šišeta u Goraždu – I faza“ (izvođenje radova i izgrada projektne dokumentacije);

2.8. Zaključak o davanju ovlaštenja ministru da sa Gradom Goražde zaključi Aneks Ugovora o korištenju i namjenskom utrošku odobrenih sredstava na ime sufinansiranja projekta „Sanacija fekalne kanalizacije za stambenu zgradu „Balkan“ u ulici. 1.maj u Goraždu.                         

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

3.1. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za 2023.godinu, sa ekonomskog koda 614200 (JAM 003) – Tekući transferi pojedincima (Zdravstveno osiguranje);

3.2. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva sa ekonomskog koda 614100 (JAO 002) – Tekući transferi drugim nivoima vlasti (Dom za stara i iznemogla lica) za 2023.godinu;

3.3. Odluka o ostvarivanju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za povratnike u Republiku Srpsku;

3.4. Odluka o davanju saglasnosti na program utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za 2023.godinu sa ekonomskog koda 614 200 (JAM 001) – Tekući transferi pojedincima – Izdaci za raseljena lica.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

4.1. Zaključak o davanju saglasnosti Ministru  za nastavak provođenja aktivnosti na projektu utopljavanja zgrada radi uštede energije: „Zamjena stolarija u zgradi Ministarstva za finansije BPK-a Goražde u cilju povećanja energetske efikasnosti“;

4.2. Zaključak o davanju saglasnosti Ministru za nastavak provođenja aktivnosti na projektu utopljavanja zgrada radi uštede energije: „Termoizlozacija fasade objekta Ministarstva za unutrašnje poslove BPK-a Goražde“;

4.3. Odluka o određivanju industrijske zone Vinčica“ na području općine Pale u Fedraciji Bosne i Hercegovine.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

5.1. Odluka o davanju saglasnosti  na Pravilnik o uslovima i postupku za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za troškove dženaze/sahrane u slučaju smrti ratnog vojnog invalida, člana porodice šehida/poginulog branioca i dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja;

5.2. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o načinu, uslovima, kriterijima i postupku dodjele sredstava za finansiranje/sufinansiranje zahtjeva i projekata neprofitnih organizacija.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazlovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

6.1. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 002) – Tekući transfer za kulturu za 2023.godinu;

6.2. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde sa ekonomskog koda 614 200 – Tekući transferi pojedincima – preoz;

6.3. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva sa ekonomskog koda 614 200 (KAM 002) – Tekući transferi pojedincima – ostalo;

6.4. Odluka o davanju saglasnosti na popunu upražnjenih radnih mjesta u JP RTV BPK-a Goražde d.o.o.;

6.5. Odluka o davanju saglasnosti za potpisivanje Kolektivnog ugovora za srednje obrazovanje.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

7.1. Odluka o davanju saglasnosti Premijeru BPK-a Goražde za potpisivanje Okvirnog sporazuma za nabavku municije u ime Uprave policije Ministarstva za unutrašnje poslove BPK-a Goražde.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

8.1. Rješenje o imenovanju članova i zamjenskih članova disciplinske komisije za državne službenike i lica koja nisu državni službenici kantonalnih organa uprave BPK-a Goražde i Rješenje o utvrđivanju naknade za rad članovima i zamjenskim članovima disciplinske komisije za državne službenike i lica koja nisu državni službenici kantonalnih organa uprave BPK-a Goražde

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

9.1. Ciljevi i politika Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2023.godinu;

9.2. Razmatranje Žalbi;

9.3. Rješenje o imenovanju Organizacionog odbora za obilježavanje 1.marta – Dana nezavisnosti BiH;

9.4. Odluka o odobravanju novčanih sredstava;

9.5. Odluka o odobravanju novčanih sredstava HO „Merhaed“ MDD Sarajevo – Regionalni odbor Goražde;

9.6. Odluka o izmjeni Odluke Vlade BPK-a Goražde broj: 03-11-2219-5/22 od 29.12.2022.godine;

9.7. Odluka o pokretanju postupka zajedničkih nabavki i Rješenje o imenovanju Komisije za javne nabavke.

10. Tekuća pitanja.

Ministar Avdo Mirvić je zamolio da se njegove tačke razmatraju pod 2.tačkom dnevnog reda.

Na prijedlog Rasima Sijerčića, pod 3. tačkom dnevnog razmatrat će se podtačke  2.9. i 2.10.

2.9. Odluka o razrješenju direktora Turističke organizacije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Odluka o imenovanju direktora Turističke organizacije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

2.10. Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanje direktora Turističke organizacije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Na prijedlog ministra Bojana Krunića, pod 5. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 5.4.

5.4. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o komunalnim djelatnostima i upućuje Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u dalju procedure

Na prijedlog sekretara Vlade Emira Sijerčića, pod devetom tačkom dnevnog reda povlači se podtaka 9.7.

Na prijedlog ministra Nataše Danojlić, pod osmom tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 8.2.

8.2.Zaključak o prihvatanju dopisa Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose BPK-a Goražde.

Informacija sa sjednice

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 11.redovnoj sjednici dala je saglasnost ministrici za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport za potpisivanje Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja za teritorij Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa Sindikatom srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine, Kantonalni odbor Bosansko-podrinjskog kantona Goražde kao predstavnikom radnika.

Saglasnost je bila neophodna budući da period primjene (90 dana nakon isteka roka od dvije godine) ističe 13.februara te je nakon pregovora sa sindikatom Sindikatom srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture konačan dogovor postignut u mjesecu januaru. Promjena koja je uvedena novim prijedlogom Kolektivnog ugovora u odnosu na trenutno važeći je da nastavniku u srednjoj školi po osnovu rada s učenicima s posebnim obrazovanim potrebama s kojima nastavnik radi na osnovu individualiziranog prilagođenog programa (IPP), pripada pravo na poseban dodatak na plaću u iznosu od 1% njegove osnovne plaće za rad sa svakim učenikom s kojim realizira jedan čas sedmično, a najviše 10% njegove plaće. Uvođenje ovog prava, kako je istaknuto, imalo je za cilj izjednačavanje prava nastavnika u srednjim školama sa nastavnicima u osnovnim školama kojima je isto ovo pravo utvrđeno Kolektivnim ugovorom za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja.

Vlada je utvrdila Ciljeve i politiku Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2023.godinu koji su upućeni u skupštinsku proceduru. Kako je navedeno, strateški ciljevi koje će Vlada BPK Goražde implementirati u 2023. godini su ubrzan ekonomski razvoj, prosperitetan i inkluzivan društveni razvoj, resursno efikasan i održiv razvoj, transparentan efikasan i odgovoran javni sektor. Ostvarit će se realizacijom programa koja su definisala kantonalna ministarstva, a koja se odnose na efikasno upravljanje javnim finansijama i rast investicija, nastavak izgradnje prometno-komunikacijskog sistema, podrška u razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća, plansko korištenje prostora i energetsku efikasnost, razvoj poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i zaštitu prirodnih resursa.

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, usvojeni su Pravilnik o uslovima i postupku za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za troškove dženaze/sahrane u slučaju smrti ratnog vojnog invalida, člana porodice šehida/poginulog branioca i dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja i Pravilnik o načinu, uslovima, kriterijima i postupku dodjele sredstava za finansiranje/sufinansiranje zahtjeva i projekata neprofitnih organizacija, čije usvajanje ima za cilj usklađivanje sa zakonskim propisima i poboljšanje implementacije projekata.

U skupštinsku proceduru, po skraćenom postupku, upućen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima BPK, kao i Odluka o određivanju industrijske zone Vinčica“ na području općine Pale u Fedraciji Bosne i Hercegovine. Namjena ove industrijske zone, kako je navedeno je prerađivačka industrija, proizvodnja i prerada prehrambenih proizvoda, proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda, prerada drveta i proizvoda od drveta, proizvodnja boja i lakova, proizvodnja mašina i uređaja.

Vlada je takođe usvojila i Skupštini na usvajanje proslijedila prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju sportsko- rekreativnog centra-streljane na lokalitetu Kolijevke.

S ciljem produženja roka za realizaciju, Vlada je dala saglasnost premijeru da s Gradom Goražde potpiše anexe ugovora o korištenju i namjenskom utrošku odobrenih sredstava koji se odnose na sufinansiranje projekata „Zacjevljenje potoka Šišeta u Goraždu – I faza” i „,Sanacija fekalne kanalizacije za stambenu zgradu „Balkan“ u ulici. 1.maj u Goraždu, dok je  ministar za privredu dobio ovlaštenje da s Općinom Foča FBiH zaključi Aneks Ugovora o korištenju i namjenskom utrošku odobrenih sredstava za finansiranje izrade ,,Novelacije Glavnog projekta fekalne kanalizacione mreže Odžak – Industrijska zona Mlin”.

Ministar za urbanizam dobio je saglasnost Vlade za nastavak provođenja aktivnosti na projektu utopljavanja zgrada radi uštede energije: „Zamjena stolarija u zgradi Ministarstva za finansije BPK-a Goražde u cilju povećanja energetske efikasnostii ,,Termoizolacija fasade objekta Ministarstva za unutrašnje poslove BPK-a Goražde”.

Usvojen je Plan i Program utroška sredstava Direkcije za ceste BPK-a Goražde Ministarstva za privredu BPK za 2023.godinu u ukupnoj vrijednosti od 1.224.000 KM. Od ove sume, za zimsko i  ljetno održavanje regionalnih cesta planirano je 720.000 KM, a 500.000 KM za implementaciju projekata u oblasti razvoja i modernizacije regionalnih cesta, od kojih je 440.000 KM namijenjeno za modernizaciju dijela regionalne ceste R448a Osanica-Ilovača-Prača, dionicu Žilići- Ravne (Nišani).

Odobreni su programi utroška sredstava iz budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice 2023.godinu, sa ekonomskih kodova – Tekući transferi pojedincima (zdravstveno osiguranje) u iznosu od 30.000 KM; Tekući transferi drugim nivoima vlasti (Dom za stara i iznemogla licau iznosu 180.000 KM i Tekući transferi pojedincima – Izdaci za raseljena lica u iznosu 95.000 KM, a nakon toga Vlada je usvojila i Odluku o ostvarivanju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za povratnike u Republiku Srpsku.

Saglasnost Vlade BPK Goražde dobili su programi utroška sredstava iz budžeta Ministarstva za obrazlovanje, mlade, nauku, kulturu i sport za 2023.godinu sa ekonomskih kodova: Tekući transfer za kulturu, u iznosu od 100.000 KM i Tekući transferi pojedincima – ostalo, u iznosu od 200.000 KM, kao i Program utroška sredstava JU SSŠ „Džemal Bijedić” Goražde sa ekonomskog koda – Tekući transferi pojedincima – prijevoz, u iznosu od 113.000 KM.

Humanitarnoj organizaciji „Merhamet” MDD Sarajevo – Regionalni odbor Goražde odobreno je 5.000 KM za rad pekare.

Na današnjoj sjednici, Vlada BPK usvojila je Odluku o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanje direktora Turističke organizacije BPK Goražde, te imenovala Organizacioni odbor za obilježavanje 1.marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine.

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.