• OBJAVLJENO: 31.12.2020.
74.sjednica
Udruženjima osoba sa invaliditetom i nevladinim organizacijama iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite za 2020.godinu izdvojena finansijska sredstva u iznosu od 30.000 KM

D n e v n i  r e d

1. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije Bosansko – podrinjskog kantona Goražde

1.1. Odluka o utvrđivanju osnovice za plaću i naknade za topli obrok za mjesec DECEMBAR 2020. godine

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo,raseljena lica i izbjeglice Bosansko – podrinjskog kantona Goražde:

2.1. Odluka o odobravanju  novčanih sredstava na ime finansiranja rada i projekata udruženja osoba sa invaliditetom i nevladinih neprofitnih organizacija iz oblasti socijalne zdravstvene zaštite za 2020. godine

2.2. Odluka o odobravanju isplate novčanih sredstava J.U. „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu Bosansko – podrinjskog kantona Goražde:

 3.1.  Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu –Direkcija za ceste Bosansko – podrinjski kanton Goražde da izvrši plaćanje fakture broj: 369/20 od 17.12.2020. godine od strane privrednog društva „Okac“ d.o.o.

3.2. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu –Direkcija za ceste Bosansko – podrinjski kanton Goražde da izvrši plaćanje fakture broj: 713-F-125-20 od 18.12.2020. godine od strane privrednog društva „Smajić-Inžinjering“ d.o.o.

3.3. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu –Direkcija za ceste Bosansko – podrinjski kanton Goražde da izvrši plaćanje fakture broj: 371/20 od 22.12.2020. godine od strane privrednog društva „Okac“ d.o.o.

3.4. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu –Direkcija za ceste Bosansko – podrinjski kanton Goražde da izvrši plaćanje fakture broj: 717-F-126-20 od 22.12.2020. godine od strane privrednog društva „Smajić-Inžinjering“ d.o.o.

3.5. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi – podsticaj za uzgoj tovne piladi (brojlera).

3.6. Odluke o propisivanju mjera za neposredne kontrole cijena u Bosansko – podrinjskom kantonu Goražde

3.7.Odluka o davanju saglasnosti za isplatu subvencija profitne marže za prvo, drugo i treće polugodište, trgovinskoj radnji „KENO“ Goražde.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Službe za zajedničke poslove

4.1. Odluka o davanju saglasnosti o nabavci opreme – kancelarisjkog namještaja

5. Tekuća pitanja.

Na prijedlog ministra Esada Kanlića, pod prvom tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 1.2.

1.2. Odluka o preraspodjeli rashoda i izdataka između budžetskih korisnika.

Na prijedlog ministra Mensada Arnauta, pod trećom tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 3.8.

3.8. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi –podsticaj za držanje koka nosilja.

Na prijedlog sekretara Vlade Emira Sijerčića, pod petom tačkom dnevnog reda razmatrat će se:

5.1. Rješenje  o izmjeni  Rješenja o imenovanju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite Bosansko – podrinjskog kantona Goražde broj 03-44-489/19 od 09.05.2019. godine (izmjene broj 03-44-489-1/19 od 19.07.2019. godine, broj 03-40-1231/20 od 10.07.2020. godine i 03-40-1795/20 od 01.10.2020. godine).

Na prijedlog ministra Eniza Halilovića, pod drugom tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 2.3.

2.3. Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora JZU Kantonalna bolnica Goražde.

Pod tačkom tekuća pitanja, razmatrat će se tekući zaključci i odluka.

– Zaključak

– Zaključak

– Odluka o plaćanju računa.

Informacija sa sjednice

Na 74. redovnoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojila je Odluku o odobravanju novčanih sredstava na ime finansiranja/sufinansiranja rada i projekata udruženja osoba sa invaliditetom i nevladinih neprofitnih organizacija iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite za 2020.godinu. Nakon provedene procedure po javnom pozivu, te odluke ministra za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde  o odabiru korisnika , za  realizaciju ove odluke obezbijeđena su finansijska sredstva u budžetu ovog ministarstva u iznosu od 30.000 KM.

Usvojena je i Odluka o odobravanju isplate novčanih sredstava JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde u ukupnom iznosu od 33.000 KM, na ime osiguranja neophodnih sredstava za pokriće troškova pružanja usluga i nesmetanog funkcionisanja javne ustanove, izmirenja dijela obaveza po Sporazumu o regulisanju potraživanja uposlenika ove javne ustanove te regulisanja obaveza po Sporazumu sa Poreznom upravom Federacije BiH o plaćanju duga po osnovu javnih prihoda na koji je saglasnost dala Vlada BPK Goražde.

Razmatrajući materijale iz Ministarstva za privredu, Vlada BPK Goražde usvojila je odluku o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi-podsticaj za uzgoj tovne piladi te Odluku o isplati novčanih sredstava za podsticaj poljoprivredi-držanje koka nosilja.

Također usvojena je i Odluka o davanju saglasnosti za isplatu subvencija profitne marže za prvo, drugo i treće polugodište, trgovinskoj radnji „KENO“ Goražde.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.