• OBJAVLJENO: 28.05.2021.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 88 .redovnu sjednicu
Usvojene Smjernice fiskalne i ekonomske politike BPK-a Goražde za period 2022-2024.godina

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 88.redovnoj sjednici usvojila je, na prijedlog Ministarstva za finansije, Smjernice fiskalne i ekonomske politike BPK-a Goražde za period 2022-2024.godina.

Uloga ovog dokumenta je prvenstveno definisati smjer i ciljeve ekonomske politike sa naglaskom na nastavku provođenja fiskalne konsolidacije, koja neće narušiti osnove ekonomskog oporavka, a u cilju uspješnog procesa srednjoročnog planiranja. Kako je istaknuto, projekcija za navedeni period u najvećoj mjeri je pod uticajem trenutne prouzrokovane pandemijom virusa COVID-19 i prati pretpostavku o postepenom oporavku ekonomije i ključnih makroekonomskih parametara, ali je njihov nivo zbog oslabljene baze u 2020.godini znatno skromiji u odnosu na visok trend koji se bilježio prethodnih godina.

Na prijedlog Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose, Vlada je donijela Uredbu o postupku razrješenja rukovodilaca samostalnih uprava i upravnih organizacija i uprava i upravnih organizacija u sastavu organa državne službe prije isteka mandata.

Ministar za pravosuđe dobio je od Vlade saglasnost da sa Odborom državne službe za žalbe zaključi Sporazum o međusobnim pravima i obavezama u implementaciji Zakona o državnoj u BPK Goražde u 2021. godini.

Nakon razmatranja dopisa Ministarstva civilnih poslova BiH i Federalnog ministarstva rada i socijalne politike koji se odnose na Izmjene Sporazuma o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije, Vlada je prihvatila Mišljenje Ministarstva pravosuđa kao svoje i proslijedila ga Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike.

Usvojena je i Odluka o obimu prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala koja se obezbjeđuju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde, sa jedinstvenom Listom pomagala koji su sastavni dio ove odluke. Uz produženje rokova izdavanja potvrda za pojedina pomagala, kao i dobne granice za dobivanje izulinskih pumpi za djecu, povećan je obim podrške te su na listu, između ostalog, uvrštene pelene za odrasle i djecu koje nisu bile na prethodnoj listi, a čije pravo osigurana lica ostvaruju nakon navršene treće godine i to u medicinski induciranim slučajevima.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, Vlada je usvojila Odluka o upisu učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2021/2022.godinu. Ovom prilikom, Vlada je uvažila zahtjev jednog broja učenika i roditelja, kao i primjedbe sa javne rasprave te je donijela odluku da se broj odjeljenja opće Gimnazije u Mješovitoj srednjoj školi „Enver Pozderović“ sa dva smanji na jedno,  a umjesto toga uvede jedno odjeljenje za zvanje ekonomski tehničar.

Usvojena je takođe i Odluka o utvrđivanju kriterija za određivanje zakupnine stana na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2021.godinu koju je predložilo resorno Ministarstvo za urbanizam.

Nakon razmatranja Pisma namjere upućenog od strane međunarodne organizacije World Vision, Vlada je dala saglasnost premijerki BPK za potpisivanje Memoranduma o saradnji s ciljem podrške najugroženijoj djeci i njihovim porodicama kroz sufinansiranje projekta ekonomskog osnaživanja porodica u vidu nabavke mehanizacije za porodice koje se bave poljoprivredom.

Na današnjoj sjednici razmatrani su i usvojeni izvještaji o izvršenju Budžeta i utrošku tekuće budžetske rezerve BPK-a Goražde za prva tri mjeseca ove godine, a u skupštinsku proceduru, nakon razmatranja, upućeni su izvještaji o radu i izvršenju Finansijskog plana JU „Služba za zapošljavanje BPK Goražde“, kao i Godišnji Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde za 2020.godinu.

Primljena je k znanju i Informacija o stanju sigurnosti na području BPK-a Goražde za april ove godine Ministarstva unutrašnjih poslova BPK Goražde.

Vlada je dala saglasnost premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da na osnovu odluke Skupštine BPK potpiše Sporazum o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje lica koji to pravo ne ostvaruju po drugom osnovu za 2021. godinu sa Zavodom zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde.

Premijer i ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport dobili su saglasnost za potpisivanje ugovora o dodjeli finansijskih sredstava za finansiranje sporta iz javnih sredstava kojima se podstiče obavljanje sportskih djelatnosti.

Na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada je odobrila premijeru BPK-a Goražde da potpiše Ugovor o izvođenju radova na rednovnom (ljetnom) održavanju regionalnog puta R 448 Potkozara-Goražde-Hrenovica i R 448a Osanica-Ilovača-Prača za 2021.godinu sa privrednim društvom „Okac“ d.o.o. Goražde u iznosu od 199.960 KM,  dok je Kantonalna uprava za šumarstvo dobila saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge vršenja nadzora nad izradom Šumskoprivredne osnove za privatne šume na području BPK-a Goražde.

Razmatrajući prijedloge odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja, Vlada je usvojila Zaključak kojim se utvrđuju nosioci aktivnosti, obaveze koordinacije aktivnosti između nosilaca obilježavanja, obaveze drugih organa i kantonalnih institucija prilikom obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.-1995.godina te imenovala Odbor za obilježavanje ovih datuma u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Usvojene su takođe i odluke o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija, kao i za sufinansiranje obilježavanja 78.godišnjice Bitke na Neretvi i „22.maja – Dana otpora MZ Hrenovica“.

Odobren je Program utroška sredstava Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda – Tekući transferi neprofitnim organizacijama u iznosu od 100.000 KM, te Program utroška budžetskih sredstava Kantonalne uprave za civilnu zaštitu BPK-a Goražde i Plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje za 2021.godinu u iznosu od 812.221 KM.

Do kraja sjednice, Vlada je usvojila odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača za nabavku drvene peleti i lož ulja za potrebe zagrijavanja zgrada u vlasništvu institucija BPK-a Goražde.

JU OŠ „Husein ef. Đozo“ Goražde dobila je saglasnost za pokretanje procedure za nabavku i ugradnju opreme za sistem video nadzora na objektu škole.

Usvojene su odluke o odobravanju prvog dijela novčanih sredstava Sportskom savezu za sport i rekreaciju invalida BPK-a Goražde za 2021.godinu u iznosu od 4.500 KM te 7.000 KM Fudbalskom klubu „Kolina“.

Vlada je danas imenovala i svog predstavnika u Partnersku grupu za konsultacije u procesu izrade Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2021-2027. godine Gender centra FBiH, te ovlastila nadležna ministarstva za odgovore na poslanička pitanja upućena od  zastupnika  u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.