• OBJAVLJENO: 25.06.2021.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala svoju 91.redovnu sjednicu
Stav Vlade je da još nisu ispunjeni svi zakonski uslovi za formiranje Mirovnog vijeća niti su iscrpljeni razgovori između predstavnika Sindikata zdravstva i Pregovaračkog tima Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća informisala je članove Vlade da je prihvatila ostavku ministra za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Armana Bešlije. Budući da je on za vršioca dužnosti ministra ovlastio lice koje nije državni službenik i koje po zakonima o Vladi i upravi ne može obavljati te poslove, Vlada je pozvala ministra da preimenuje svoju odluku te da do njegovog konačnog razrješenja ovlasti državnog službenika iz Ministarstva obrazovanja koji će ga mijenjati. Do sticanja preduslova za pravosnažno odlučivanje, Vlada je sa današnjeg dnevnog reda povukla sve materijale iz oblasti ovog ministarstva.

Razmatrajući ponovni zahtjev Nezavisnog strukovnog sindikata radnika u zdravstvu BPK Goražde o formiranju Mirovnog vijeća, Vlada u potpunosti ostaje pri navodima iz Zaključka Vlade od 9.juna jer smatra da nisu ispunjeni svi zakonski uslovi za formiranje Mirovnog vijeća niti su iscrpljeni razgovori između predstavnika Sindikata i Pregovaračkog tima Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Vlada smatra da treba da se nastave pregovori kako bi se došlo do zajednički prihvatljivog rješenja za sve učesnike u pregovorima te usaglasio tekst novog Kolektivnog ugovora. Pregovarački tim Vlade o stavovima Vlade BPK Goražde javnost će informisati na press konferenciji zakazanoj za 29.juni, zaključeno je tim povodom.

U nastavku sjednice, na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada je usvojila Dokument okvirnog budžeta BPK-a Goražde za period 2022-2024.godina koji je jedan od ključnih instrumenata jačanja upravljanja javnim finansijama u BPK Goražde.

Jedan od tih instrumenata je i učešće Vlade u aktivnostima uvođenja centralizovanih javnih nabavki u BPK-a Goražde koji će se realizovati u okviru USAID-ovog projekta E-uprave.  S tim u vezi, premijerka BPK dobila je saglasnost za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između USAID-a BiH i Vlade na realizaciji ovog pilot projekta koji se realizuje u četiri kantona FBiH s ciljem unaprjeđenja sistema javnih nabavki u BiH.

Na prijedlog Ministarstva urbanizma, Vlada je usvojila Prijedlog Zakona o dopunama i izmjeni Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade koji je po skraćenom postupku upućen u skupštinsku proceduru. Izmjene se odnose na utvrđivanje svih posebnih dijelova zgrada po čijem kvadratnom metru će jedinice lokalne samouprave utvrditi minimalni iznos mjesečne naknade za održavanje i upravljanje zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade, te reguliše koji je organ nadležan za rješavanje po žalbama na rješenja jedinica lokalne samouprave.

Ministarstvo urbanizma dobilo je saglasnost Vlade za prijavu na Javni konkurs za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja za zaštite okoliša za 2021.godinu koji je raspisao Fond za zaštitu okoliša.

Ministarstvu za boračka pitanja odobreno je pokretanje postupka nabavke arhitektonskih usluga dopune Glavnog projekta spomen obilježja šehidima i palim borcima u odbrambeno-oslobodilačkom ratu 1992-1995.godine u Goraždu.

Ministarstvo za privredu zaduženo je da u skladu sa članom 57, stav 2 Zakona o cestama,  uzimajući u obzir sugestije i primjedbe sa današnje sjednice, donese Pravilnik kojim će se u potpunosti regulisati način korištenja vage za kontrolu osovinskog opterećenja, ukupne dopuštene mase i dimenzije vozila na javnim cestama BPK-a Goražde.

Vlada je upoznata i sa informacijom Ministarstva privrede koja se odnosi na zahjeve Udruženja ugostitelja Grada Goražda i grupe građana da se u ljetnom periodu, u večernjim satima privremeno obustavi saobraćaj preko mosta „Alije Izetbegovića“ i u ulici Zaima Imamovića te je naložila ovom ministarstvu da u skladu sa ovim zahtjevima donese rješenje o obustavi saobraćaja u navedenim dijelovima grada, u periodu od prvog jula do prvog septembra, u terminu od 19,00 do 24,00 sata.

Postupajući po zaključku Skupštine, Vlada je poništila Javni oglas za izbor i imenovanje Komisije za koncesije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde te zadužila Ministarstvo za privredu da objavi ponovni javni oglas za izbor ove komisije. Do okončanja izbora, a najduže do 90 dana, imenovani su članovi privremene Komisije za koncesije.

Vlada je takođe, po zaključku Skupštine, razmatrala i u skupštinsku proceduru uputila izvještaje o radu kantonalnih organa uprave, službi, direkcija i agencija za 2019.godinu.

U skupštinsku proceduru upućen je i Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite BPK – a Goražde  za 2020.godinu.

Primljena je k znanju Informacija o stanju sigurnosti na području BPK-a Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za maj ove godine, te usvojen Izvještaj o potrošnji energenata (lož ulja i drvene peleti) i radu kotlovnica za grijnu sezonu 2020/2021.

Direktor kantonalne uprave za civilne zaštitu dobio je saglasnost za potpisivanje ugovora o međusobnim pravima i obavezama u vršenju poslova zaštite i spašavanja iz nadležnosti „Službe zaštitu od požara u šumama“ u JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde, „Službe za higijensko-epidemiološku zaštitu i unapređenje životne sredine“ u JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde i „Službe za medicinsku pomoć“ u JZU Kantonalna bolnica Goražde.

Kantonalna uprave civilne zaštite dobila je takođe saglasnost Vlade za pokretanje postupka nabavke opreme za potrebe opremanja službi zaštite i spašavanja u ukupnoj vrijednosti od 13.060 KM.

Vlada je na današnjoj sjednici odobrila isplatu tekućih transfera Gradu Goražde i općinama u sastavu kantona za mart i april, novčnih sredstava za rad udruženja boračkih populacija za maj  te jednokratnih novčanih pomoći (hedija) dobitnicima najvećih ratnih priznanja i članova njihovih porodica sa prostora BPK Goražde za 2021.godinu.

Novčanu podršku Vlade za odlazak na ljetni Festival folklora, horova, gastronomije i ručnih radova u Repulici Turskoj dobili su Udruženja žena za ruralni razvoj općine Pale-Prača i Udruženje žena „Sehara“ Goražde, a Udruženje rukometnih veterana Radnički Goražde za organizaciju tradicionalnog međunarodnog turnira u Goraždu.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.