• OBJAVLJENO: 28.06.2021.
Iz Ministarstva za finansije
Dokument okvirnog budžeta BPK Goražde za period 2022-2024. godina je strateški dokument u planiranju budžeta

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na svojoj 91. redovnoj sjednici, na prijedlog Ministarstva za finansije, usvojila je Dokument okvirnog budžeta BPK Goražde za period 2022-2024 godina.

Radi se o strateškom dokumentu usklađenom sa smjernicama fiskalne i ekonomske politike, Strategijom razvoja BPK Goražde za period 2021-2027. godina, te smjernicma Federalnog ministarstva za finansije koje su obavezujuće, jer se odnose na porezne prihode i u suštini predstavljaju najveće prihode u budžetu BPK Goražde.

Prema riječima šefa Odsjeka sa planiranje budžeta u Ministarstvu za finansije BPK Goražde Melihe Peštek, prije izrade ovog dokumenta ministarstvo je uradilo procjenu prihodovne strane u budžetu za period 2022-2024. godina, te budžetskim korisnicima dostavilo instrukciju za pripremu zahtjeva za finansijskim sredstvima. Iako su zahtjevi budžetskih korisnika bili znatno veći i kretali su se u iznosu većem od  52.000.000KM, u odnosu na procjene prihoda za narednu godinu, nisu mogli biti ispoštovani zahtjevi budžetskih korisnika.

„Procjena prihoda za naredne tri godine s akcentom na 2022. godinu, bez grant sredstava iz budežta FBiH,  sredstava za projekte i sredstava ostvarenih a neutrošenih namjenskih sredstava u budžetu za 2022 godinu, procjena prihoda je na 33,5 miliona KM, što pokriva rashodovnu stranu kad je riječ o izdvajanjima za plaće i naknade, beneficije za socijalna davanja i dijela koji se odnosi na boračku populaciju po Zakonu o dopunskim pravima boraca te djelimično transfere. Namjenski prihodi imaju svoju namjenu definisanu posebnim zakonima i to nije sporno, ono što je sporno jeste da rashodovna strana uvijek sadrži rashode koji se servisiraju iz grant sredstava iz budžeta FBiH. Također, pri izradi ovog dokumenta, Ministarstvo je koristilo postojeće izvještaje o izvršenju budžeta iz prethodnog perioda, planove budžeta i na osnovu svega toga uradilo plafoniranje  budžeta budžetskih korisnika na način da je definisan samo ukupan iznos. Tako naprimjer za 2022. godinu, plafoniranje budžeta je izvršeno na  39,1 milion KM za svakog budžetskog korisnika pojedinačno, s tim da se budžetskim korisnicima pri izradi budžeta za narednu godinu daje na raspolaganje, da taj iznos rasporede  po svojim prioritetima“-ovom prilikom kazala je Peštek.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.