• OBJAVLJENO: 12.01.2022.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas održala 118. redovnu sjednicu
Odobrena dva programa utroška sredstava u budžetu Ministarstva za boračka pitanja za implementaciju Zakona o dopunskim pravima boraca BPK Goražde u ukupnom iznosu od 1.330.000 KM

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 118.redovnoj sjednici, razmatrala je i primila k znanju Informaciju Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice o epidemiološkoj situaciji na području BPK-a Goražde za period 03.01-09.01.2022.godine, kao i zaključke kantonalnog Kriznog štaba za praćenje koronavirusa.

Obzirom na pogoršanje epidemiološke situacije na području našeg Kantona te na povećanje broja zaraženih i hospitalizovanih pacijenata, Vlada je zadužila Kantonalnu bolnicu Goražde da ponovo stavi u funkciju izolatorij u bivšem Đačkom domu, a zdravstvene ustanove da preraspodjele medicinski kadar u svrhu obezbjeđenja medicinske usluge pacijentima u izolatoriju. Konstatovano je da je prvom dozom vakcine vakcinisano 51,3 % stanovništva, a drugom dozom 48 %, od ukupnog broja stanovnika našeg kantona starijih od 18 godina. Vlada je još jednom uputila apel građanima da se vakcinišu, a svim institucijama naložila da poštuju i provode naredbe sa kantonalnog i federalnog nivoa kad je riječ o borbi protiv ovog virusa.

Razmatrana je i primljena k znanju i Informacija Pregovaračkog tima Vlade formiranog za vođenje pregovora sa sindikatom uposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslava s ciljem potpisivanja novog kolektivnog ugovora. Kako nakon dva održana sastanka nije bilo nikakvih pomaka te kako sindikati policije i Uprave policije nisu postigli sporazum o zajedničkom nastupanju, Vlada je s ciljem poboljšanja uslova rada svih policijskih službenika pozvala oba sindikata na saradnju i spremnost na potpisivanje ugovora. Tom prilikom, istaknuto je da je Vlada postigla dogovor i potpisala kolektivne ugovore sa zdravstvenim radnicima, uposlenim u obrazovanju i sudskoj vlasti, kao i sa državnim službenicima te je apsurdno da se zbog neslaganja dva sindikata, dogovor ne postigne sa policijom i policijskim službenicima.

Vlada BPK Goražde usvojila je programe utroška sredstava u budžetu Ministarstva za boračka pitanja za ekonomskih kodova: Tekući transferi pojedincima i Tekući transferi neprofitnim organizacijama, u iznosima od 1.100.000 KM  i 230.000 KM. Sredstva na ovim ekonomskim kodovima namijenjena su implementaciju Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica BPK Goražde, a najveći dio sredstava, iznos od 744.000 KM , rezervisan je isplatu egzistencijalne boračke naknade. Finansiraće se imeđu ostalog i  rad boračkih udruženja, zdravstvena zaštita i liječenje, školovanje i zapošljavanje, stambeno zbrinjavanje i socijalno-statusna zaštita boraca i članova njihovih porodica te aktivnosti Fondacije „Istina za Goražde“. Naglašeno je takođe da su tekući transferi pojednicima za 2021.godinu, po prvi put, isplaćeni na vrijeme, zaključno s krajem godine, a usvajanjem ovih programa odmah na početku 2022. godine, stvoreni su preduslovi da se obaveze po osnovu ovih prava isplaćuju redovno i na vrijeme i u ovoj godini.

Vlada je dala saglasnost na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uslovima, načinu i kriterijima za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći za slučaj smrti ratnog vojnog invalida i člana porodice šehida/poginulog branioca. Kako je navedeno, izmjene se odnose na naziv pravilnika te uvrštavanje u pravilnik i dobitnika najvećih ratnih priznanja, kako je to precizirano i federalnim zakonom.

Na prijedlog Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline, usvojen je Plan utroška namjenskih sredstava ovog ministarstva sa Podračuna za zaštitu okoliša BPK Goražde u iznosu od 217.000 KM, kao i Odluka o utvrđivanju uslova i kriterija za raspisivanje javnog poziva za izbor i imenovanje prinudnog predstavnika etažnih vlasnika, kojom se prema Zakonu o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade BPK Goražde uređuje postupak utvrđivanja liste kandidata i njihovog izbora.

Vlada je na današnjoj sjednici razmatrala i primila k znanju Informaciju Službe za zapošljavanje BPK Goražde o kvalifikacionom i polnom sastavu osoba koji se nalaze na evidenciji ove Službe.

Dato je i Mišljenje na prednacrt Odluke o referentnim laboratorijama iz oblasti veterinarstva u Bosni i Hercegovini, te razmatrani dopis Vlade Federacije BiH i Inicijativa zastupnika Zastupničkog doma FBiH.      

Na kraju današnje sjednice, Vlada je usvojila Odluku o formiranju Kantonalne komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća i utvrdila njen sastav.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.