• OBJAVLJENO: 28.10.2022.
150.redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Data saglasnost premijerki BPK-a Goražde da potpiše ugovor o kupoprodaji nekretnine u svrhu izgradnje stambeno-poslovnog objekta ,,Lamela-L” u Goraždu, namijenjenog za kupovinu stanova pod povoljnim uslovima

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 150.redovnoj sjednici dala je saglasnost na tekst i potpisivanje Aneksa Protokola o vođenju pregovora radi zaključivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika – doktora medicine i stomatologije u oblasti zdravstva na teritoriji BPK-a Goražde te ovlastila ministra zdravstva za njegovo potpisivanje. Obzirom da je rok za završetak pregovora istekao, aneksom protokola omogućen je produžetak pregovora na dodatnih deset dana između ovog sindikata i Pregovaračkog tima Vlade.

 Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i direktori Srednje stručne škole „Džemal Bijedić” i Mješovite srednje škole MSS ,,Enver Pozderović” dobili su saglasnost od Vlade za potpisivanje Ugovora o pružanju usluga cestovnog prijevoza učenika sa odabranim ponuđačima, a ministrica za obrazovanje Sporazuma o međusobnoj saradnji u realizaciji „Projekta sufinansiranja zapošljavanja odgovarajućeg stručnog kadra za djecu s poteškoćama u razvoju u osnovnom i srednjem obrazovanju u redovnoj nastavi u FBiH” u školskoj 2022/2023.godini sa Federalnim zavodom za zapošljavanje Sarajevo i Službom za zapošljavanje BPK Goražde.

Direktor OŠ „Ustikolina“ dobio je saglasnost za pokretanje postupka izbora najpovoljnijeponuđača za izvođenje radova na asfaltiranju školskog dvorišta kao i radova na iskopu zemlje i ugradnji nasipa u školskom dvorištu.

Vlada je razmatrala i primila k znanju informacija o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i aktivnostima iz nadležnosti Uprave policije za prvih devet mjeseci ove godine i mjesec septembar. U odnosu na isti izvještajni period 2021.godine, stanje sigurnosti, kako je istaknuto, karakteriše smanjenje broja registrovanih krivičnih djela, broja prekršaja i saobraćajnih nesreća te se može ocijeniti zadovoljavajućim.

Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dobila je saglasnost da u ime Uprave policije Ministarstva za unutrašnje poslove BPK-a Goražde potpiše Ugovor o nabavci materijalno-tehničkih sredstava u vrijednosti od 115.000 KM, a Uprava policije MUP-a BPK-a Goražde saglasnost za nabavku elektronske opreme.

Saglasnost Vlade dobili su i programi utroška sresdstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice sa ekonomskih kodova Tekući transferi za zdravstvo – specijalizacije i  Tekući transferi neprofitnim organizacijama za 2022.godinu u iznosima od 100.000 KM i 30.000 KM.

Ministarstvu za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline odobren je Program utroška sredstava sa ekonomskog koda – Kapitalni transferi pojedincima za 2022.godinu u iznosu od 310.000 KM kojim su planirane aktivnosti na realizaciji projekata stambene izgradnje na području našeg kantona, odnosno podrška mladim i stambeno nezbrinutim porodicama.

S tim u vezi, Vlada je dala saglasnost premijerki BPK-a Goražde da sa firmom GPD Drina potpiše ugovor o kupoprodaji nekretnine u svrhu izgradnje stambeno-poslovnog objekta ,,Lamela-L” u Goraždu namijenjenog za kupovinu stanova pod povoljnim uslovima.

Na današnjoj sjednici odobrena su novčana sredstva za rad udruženja boračkih populacija za oktobar, tekući transferi općinama/Gradu u sastavu BPK-a Goražde za septembar, kao i isplata (devetog) i X (desetog) dijela od ukupno XII (dvanaest) dijelova novčanih sredstava Sportskom savezu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2022.godinu.

Vlada će sa 12.000 KM sufinansirati projekt JP RTV BPK-a Goražde d.o.o. pod nazivom „Medijsko stvaralaštvo u svim oblicima javnog života”, a sa 1.700 KM odobrenim Medžlisu IZ Goražde-džemat Kopači, učestvovati u projektu izgradnje imamske kuće u ovom naselju. Sa 1.000 KM iz tekuće budžetske rezerve, Vlada je podržala postavku samostalne izložbe magistra fotografije Harisa Adžema, pod nazivom “Ekspanzija duha”.

Na prijedlog Ministarstva za privredu, usvojene su odluke o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi – podsticaj za proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka za period juli – septembar u iznosu od 1.076 KM za tri korisnika te sufinansiranje podizanja zasada jagodičastog voća u iznosu od 2.000 KM za dva poljoprivredna proizvođača i jesenje sjetve u iznosu od 24.174 KM, za 35 korisnika .

U nastavku sjednice, razmatrani su dopisi Privredne komore FBiH i Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH, kao i Izvještaj o funkcionisanju informacijonog sistema SOTAC u FBiH sa Zaključkom Vlade Federacije BiH.

Sjednica je završena odobravanjem novčanih sredstava u iznosu od 10.000 KM Gradu Goražde za plaćanje okončane situacije na ime izvršenih radova na sanaciji klizišta u ulici Muhidina Mašića Munje u Goraždu, te davanjem saglasnosti za nabavku opreme Kantonalnoj upravi civilne zaštite BPK-a Goražde – za potrebe opremanja Službi zaštite i spašavanje Kantonalne uprave civilne zaštite BPK-a Goražde, dok je direktor Kantonalne uprave civilne zaštite dobio saglasnost da u ime Uprave potpiše Ugovor za nabavku radova ,,Sanacija klizišta prema selu Udovičići – Opština Foča FBiH, zaštita puta od bujičnih voda”.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.