• OBJAVLJENO: 20.01.2012.
41. sjednica vlade bpk goražde
Odobren prijem volontera u organe uprave BPK Goražde

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde razmatrala je na svojoj 41. redovnoj sjednici Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama BPK Goražde i uputila ga Skupštini BPK Goražde na usvajanje po skraćenoj proceduri.

Na današnjoj sjednici razmatrana je i Informacija Ministarstva za privredu o pokušaju postizanja izvansudske nagodbe za naplatu potraživanja radnika mljekare Milgor.

Do obnavljanja zakonom predviđene procedure za izbor članova Upravnog odbora Doma za stara i iznemogla lica, na današnjoj sjednici imenovan je privremeni Upravni odbor ove ustanove u  trajanju od dva mjeseca, a donesena je i odluka o imenovanju privremenih školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području kantona, takođe, u trajanju od dva mjeseca, do kada će se provesti zakonska procedura imenovanja novih školskih odbora.

Direktorici Centra za socijalni rad data je saglasnost za potpisivanje Sporazuma sa Zavodom zdravstvenog osiguranja o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje lica koja ostvaruju prava iz socijalne zaštite, a koja nemaju zdravstveno osiguranje po drugom osnovu za 2012. godinu.

Takođe, data je i saglasnost za prijem volontera u organe uprave BPK Goražde po programu volontiranja osoba sa VSS sa evidencije Službe za zapošljavanje uz sugestiju da se volontiranje, u svim ustanovama u kojima će se realizovati ovaj program, obavlja pod jednakim uslovima.

Ministarstvu za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Vlada je, danas, dala saglasnost za plaćanje računa projektantskom uredu „Kuća tim“ iz Sarajeva za izradu Glavnog projekta za izgradnju stambeno-poslovnog objekta „Lamela-H2“.

Na današnjoj sjednici razmatran je i Nacrt programa rada Vlade BPK Goražde za 2012. godinu te je dogovoreno da se ovaj nacrt, prije konačnog usvajanja, uskladi sa Metodologijom izrade i donošenja programa rada, kao i sa programskim ciljevima Vlade BPK Goražde.

Kantonalnoj direkciji robnih rezervi data je saglasnost za potpisivanje ugovora sa Kantonalnim poreznim uredom Goražde o pružanju usluga skladištenja i čuvanja roba oduzetih u inspekcijskom nadzoru, a od ove direkcije je zatraženo i da razmotri mogućnost odobravanja 6.000 litara lož ulja za potrebe zagrijavanja Doma za stara i iznemogla lica.

Današnja sjednica je prekinuta i njen nastavak zakazan je za utorak 24.01.2012. godine kada će se razmatrati Nacrt budžeta i Nacrt zakona o izvršenju budžeta BPK Goražde za 2012. godinu, kao i Plan razvojnih programa za 2012. godinu sa listom potencijalnih projekata za finansiranje iz kreditnih sredstava Razvojne banke F BiH.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.