• OBJAVLJENO: 10.01.2007.
Izdvojili smo sa 56.redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Izdvojili smo sa 56.redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Počela isplata studentskih kredita!

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde pod predsjedavanjem Nazifa Uručija, održala je 08.01.2007.godine svoju 56. redovnu sjednicu.

Na početku sjednice razmatrani su materijali iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, te usvojene odluke o odobravanju novčanih sredstava: Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, za uplatu mjesečne rate u iznosu od 15.000 KM za mjesec januar 2007. godine, Centru za kulturu Goražde 2.000 KM, za sufinansiranje manifestacije „Dani Isaka Samokovlije-Sunce nad Drinom“, Sportskom savezu BPK-a Goražde 2.000 KM, za organizovanje manifestacije „Izbor sportiste godine za 2006. godinu“ i Osnovnoj muzičkoj školi „Avdo Smailović“ iz Goražda 2.000 KM za podršku u realizaciji projekta „Promovisanje kulture BiH u Maleziji“.

Usvojena je i Odluka o odobravanju novčanih sredstava u iznosu od 27.850 KM za isplatu 271 korisnika studentskog kredita za mjesec oktobar 2006. godine.

Za prvu tranšu zimskog održavanja ugovorenih putnih pravaca, Vlada BPK-a Goražde odobrila je Ministarstvu za privredu plaćanje računa firmama: JKP Prača – 12.937,50 KM, „Goraždeputevi“ d.d. Goražde- 8.170 KM, „Kaja Company“ d.o.o. Goražde – 4.239 KM i „Okac“ d.o.o. Goražde – 17.912,75 KM. Javno komunalnom preduzeću „Prača“ iz Prače biće isplaćen i račun u visini od 9.720 KM koji se odnosi na izvođenje radova na sanaciji klizišta na putu Prača-Datelji-Orahovice.

Vlada je odobrila ministru za boračka pitanja da izvrši plaćanje računa u iznosu od 2.060 KM Zavodu zdravstvenog osiguranja BPK Goražde, na ime naknade za zdravstvenu zaštitu lica kojima je priznato svojstvo korisnika boračko-invalidske zaštite, za mjesec decembar 2006.godine, a odobreno je i plaćanje računa u iznosu od 2.502,50 KM za troškove banjsko-klimatskog liječenja 5 pripadnika boračke populacije u RRC „Fojnica“ u Fojnici.

Nakon uvodnog obrazloženja ministra za pravosuđe, upravu i radne odnose Midhata Bašića, Vlada je zaključkom utvrdila prijedlog Odluke o naknadi za zdravstveno osiguranje radnika koji to pravo ne ostvaruju po drugom osnovu za 2007. godinu i uputila je Skupštini BPK-a u dalju proceduru. U skladu sa pravima koji su ovi radnici ostvarivali u 2006. godini, Vlada je odobrila isplatu novčanih sredstava u iznosu od 3.540 KM Zavodu za zdravstveno osiguranje BPK-a Goražde na ime finansiranja njihovog obaveznog zdravstvenog osiguranja, za mjesec decembar 2006. godine.

Saglasnost je data i Direkciji robnih rezervi BPK-a Goražde za plaćanje računa firmi „Šeh-in „ d.o.o. Goražde, za nabavku lož ulja u vrijednosti od 46.500,48 KM, a odobrene su i jednokratne novčane pomoći: Savezu izviđača BPK-a Goražde u iznosu od 2.000 KM, za redovne aktivnosti i JP RTV BPK Goražde u iznosu od 3.000 KM, za montažu nabavljene opreme.

Na kraju sjednice, Vlada BPK-a Goražde zadužila je Ministarstvo za finansije BPK-a Goražde da do 10.01.2007.godine sačini nacrt Budžeta BPK-a Goražde za 2007. godinu u visini Budžeta BPK-a Goražde za 2006. godinu (po Rebalansu), te da ga uputi prema budžetskim korisnicima i Vladi na razmatranje za prvu narednu sjednicu. Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose zaduženo je da za Vladu pripremi Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o naknadama plaća poslanika i plaćama funkcionera koje bira, imenuje ili čiji izbor i imenovanje potvrđuje Skupština BPK-a Goražde, koji će nakon što ga Vlada usvoji biti upućen Administrativnoj komisiji Skupštine sa zahtjevom da se predloži za jednu od narednih sjednica Skupštine Kantona. Ovo ministarstvo zaduženo je takođe, da svim ministarstvima dostavi sastav stručnog tima koji je radio na donošenju prijedloga uredbi kojima su se regulisale plaće za budžetske korisnike, kako bi Ministarstvo za pravosuđe na prvoj narednoj sjednici, u petak 12.01.2007.godine, moglo izvijestiti Vladu o konačnom sastavu ovog tima, a Vlada ga imenovati i dati mu smjernice za dalji rad.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.