• OBJAVLJENO: 28.04.2007.
U Goraždu 25.04.2007. godine održan sastanak predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti i nevladinih organizacija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

U Goraždu 25.04.2007. godine održan sastanak predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti i nevladinih organizacija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

«Izgradnja institucionalnih oblika saradnje između zakonodavne i izvršne vlasti i nevladinih organizacija u Bosansko podrinjskom kantonu«

Kancelarija Centra za promociju civilnog društva u Goraždu bila je inicijator sastanka na kome su predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti, te veće grupe nevladinih organizacija razgovarali o uspostavljanju insitucionalnih oblika saradnje i izgradnji produktivnog partnerstva. Nakon što je Anka Ćurovac, direktorica Službe za odnose s javnošću Vlade Bosansko podrinjskog kantona pozdravila učesnike sastanka i upoznala prisutne sa činjenicom da je u BPK registrovano 153 udruženja, o značaju saradnje vlasti i nevladinih organizacija govorio je premijer BPK Salem Halilović.

«U prvim poslijeratnim godinama postojao je svojevrsni otpor od strane vlasti prema radu nevladinih organizacija, nerazumijevanje njihove uloge i značaja. U međuvremenu se mnogo toga promijenilo, zahvaljujući podosta i angažmanu međunarodnih organizacija i , evo , došli smo do nivoa međusobnih odnosa koji idu u pravcu uspješne i efikasne saradnje – rekao je premijer BPK. Halilović je potom ocjenio da je inicijativa o pokretanju procesa izgradnje uspješne saradnje vlasti – NVO, kreiranja i usvajanja Sporazuma o saradnji, koja je potekla od CPCD-a veoma značajna i višestruko korisna. Premijer BPK podržao je otpočinjanje procesa kreiranja dokumenta čijim će se usvajanjem ozvaničiti uspostava te saradnje: Sporazuma između zakonodavne i izvršne vlasti i nevladinih organizacija u BPK Goražde , obećavši punu podršku Vlade i ostalih institucija Kantona u provedbi ove inicijative , a potom i u ostvarivanju konkretnih oblika partnerstva. Slične ocjene izrekao je i ministar finansija u Vladi BPK Muhidin Pleh, koji je posebno istakao značaj usvajanja i provedbe Sporazuma sa stanovišta projektnog finansiranja aktivnosti NVO-a , prema Zakonu o budžetu. Daliborka Milović, dopresjedavajuća Skupštine BPK takođe je pozdravila inicijativu CPCD-a i organizacija –učesnica sastanka , obećavši da će već na narednoj sjednici upoznati kolegij sa ovom inicijativom i njenim osnovnim ciljevima.

Učesnike sastanka , sa tokom procesa potpisivanja Sporazuma o saradnji između Vijeća ministara i nevladinih organizacija BiH , te koracima koji treba preduzeti u izgradnji partnerstva između kantonalnih vlasti i nevladinih organizacija, upoznao je predstavnik goraždanske kancelarije Centra za promociju civilnog društva, Slavko Klisura.

O stanju u nevladinom sektoru, potrebi da se odgovarajućim dokumentom urede i regulišu odnosi između vlasti Kantona i nevladinih organizacija, osobito u sferi finansiranja NVO-a govorili su predstavnici nevladinih organizacija «Dijaspora» ( Ustikolina ) Abid Kalkan, Udruženja penzionera Goražde Vahida Obarčanin, Regionalnog odbora za povratak u jugoistočnu Bosnu Himzo Bajrović, Udruženja poljoprivrednika BiH – BPK Goražde Avdo Muslimović, Udruženja ribara iz Ustikoline Sulejman Dreca, Udruženja žena « Seka « Esma Drkenda.

Nakon rasprave, u kojoj je posebno naznačena potreba organizovane saradnje nevladinih organizacija sa ciljem jačanja ukupnog nevladinog sektora i podizanja nivoa učešća u opštedruštvenim zbivanjima, učesnici sastanka su prihvatili zaključke:

  • Uspostaviće se pravni okvir za partnerstvo između nevladinih organizacija i zakonodavne i izvršne vlasti Bosansko podrinjskog kantona kroz Sporazum o saradnji
  • Vlada BPK donijeće program saradnje Vlade i nevladinog sektora
  • Saradnja sa nevladinim organizacijama biće uvrštena u Program rada Skupštine Bosansko podrinjskog kantona
  • Biće, od strane Vlade BPK, izrađen model savjetovanja s nevladinim organizacijama koji će se provoditi putem jedne ( kontakt ) osobe u Vladi BPK
  • Skupština BPK, usvojiće na osnovu Sporazuma i Programa saradnje , mjerila za ostvarivanje finansijske podrške programima i projektima nevladinih organizacija
  • Vlada BPK će utvrditi postupak odabira članova komisije za procjenu prijavljenih projekata i programa nevladinih organizacija na konkursu te postupku procjene i odabira najkvalitetnijih projekata finansiranih sredstvima iz budžeta BPK .Vlada Kantona će pripremiti godišnje planove i kalendare raspisivanja javnih konkursa za dodjelu finansijske podrške projektima i programima nevladinih organizacija
  • Odlukom učesnika sastanka formirana je Kantonalna savjetodavna grupa čiji je zadatak da kreira Nacrt teksta Sporazuma o saradnji između zakonodavne i izvršne vlasti i nevladinih organizacija u BPK. KSG čine: Sulejman Dreca – NVO Ustikolina , Murat Rašidović , NVO Goražde. Kooradinator grupe biće Slavko Klisura. U kantonalnoj savjetodavnoj grupi biće i predstavnik NVO iz općine Pale – Prača , te predstavnik Vlade BPK. Prvi sastanak ove radne grupe ,treba da bude održan do sredine maja 2007.godine. U drugoj fazi procesa , u rad KSG biće uključeni i po jedan predstavnik pet političkih partija koje participiraju u Skupštini BPK , koja će u konačnici i usvajati Sporazum.
  • Prema Vladi BPK biće upućena inicijativa da se sastanci sa NVO-ima održavaju periodično , te da slične sastanke organizuju kantonalna ministarstva
Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.