• OBJAVLJENO: 02.07.2007.
Ministarstvo za privredu u Vladi BPK-a Goražde predstavilo svoj program rada za 2007. godinu

Planirano 450.000 KM za podsticaj poljoprivredne proizvodnje

Svoj program rada u 2007. godini predstavilo je kantonalno Ministarstvo za privredu. O aktivnostima i planovima ovog ministarstva, na press konferenciji održanoj 20.06.2007. godine, govorili su resorni ministar Elfad Mašala, načelnik Sektora za upravljanje i koordinaciju sredstava za razvoj Ismet Omeragić i stručni savjetnik za normativno-pravne poslove Emir Hodović.

Na početku press konferencije, ministar za privredu Elfad Mašala predstavio je organizacione jedinice ovog ministarstva, te se ukratko osvrnuo na njihovu aktivnost u prvoj polovini ove godine.

Kad je riječ o aktivnostima i planovima Sektora za industriju, energetiku, razvoj, poduzetništvo, trgovinu, ugostiteljstvo i turizam istaknuto je da je ovaj sektor, između ostalog, donio Rješenje o cijeni polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti, čime su sve obaveze Ministarstva za privredu po Zakonu o obrtu izvršene, a završene su i aktivnosti oko formiranja Obrtničke komore BPK-a Goražde, te uzeto učešće u aktivnosti oko formiranja Obrtničke komore Federacije BiH. Ovaj sektor učestvovao je i u aktivnostima oko izrade federalne Strategije zaštite okoliša, te uradio Dokument okvirnog budžeta za Ministarstvo za privredu, Direkciju za cestu i Kantonalu upravu za šumarstvo za period 2008-2010. godina. Sektor za industriju, energetiku, razvoj, poduzetništvo, trgovinu, ugostiteljstvo i turizam, kako je navedeno, učestvovao je u izradi izvještaja o utrošku sredstava transfera i podsticaja za goraždanske firme koje su ta sredstva dobile od resornog federalnog ministarstva. Za državnu agenciju FIPA, za izradu brošure namijenjene stranim ulagačima prijavljeno je 8 projekata iz BPK-a Goražde, dok je projekt mljekare „Milgor“ za stručnu podršku u radu prijavljen holandskoj Vladi. Ovaj sektor uradio je i programe za raspodjelu sredstava za ekonomske kodove „Grantovi neprofitnim organizacijama i „Podsticaji industrijskoj proizvodnji“, a za „Grantove neprofitnim organizacijama“ urađen je Pravilnik o raspodjeli i raspisan javni natječaj, te dodijeljenja sredstva po tri prijave u iznosu od 4.000 KM.

Aktivnosti Sektora za industriju, energetiku, razvoj, poduzetništvo, trgovinu, ugostiteljstvo i turizam, biće kako je istaknuto, usklađene sa aktivnostima federalnih ministarstava na izradi strategije razvoja turizma u Federaciji i izrade federalane strategije za zaštitu okoliša kao i na izradi kantonalnih planova zaštite okoliša..

Sektor za vodoprivredu je u prvoj polovini ove godine u upravnom postupku donio 15 rješenja-vodoprivrednih akata (saglasnosti i dozvola) za ekspolataciju riječnog materijala, za korišćenje voda, za izradu mini hidroelektrana, za polaganje dalekovoda i telefonskog kabla, za flaširanje vode, za korišćenje vode i ispuštanje otpadnih voda, a u toku su aktivnosti na izradi 4 rješenja o vodoprivrednoj dozvoli za preduzeća nastala od bivše „Pobjede“, rješavanje statusa dijelova javnog dobra u predmetima preduzeća „Bekto-preciza““Tara-Drina“ i općine Goražde.

Sa sve tri općine u sastavu kantona kompletirani su uputnici i upućeni prema federalnom Ministarstvu poljopriverde, vodoprivrede i šumarstva koji se odnose na pregled stanja zaštite izvorišta, u pogledu postojanja odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta.

Prezentiran je novi Zakon o vodama i precizirane nadležnosti kantona, Agencije za vode i resornog federalnog ministarstva, a u narednom periodu vršiće se sve pripreme za donošenje kantonalnog Zakona o vodama. Prate se i primjene Zakona o koncesijama BPK-a u segmentu koji se odnosi na dodjelu koncesija za korišćenje voda, eksploataciju riječnog materijala, izgradnju mini-hidrocentrala, a u toku je izrada izmjena i dopuna ovog zakona radi usklađivanja sa federalnim zakonom.

U toku je i ocjena prioritetnih programa za sufinansiranje koje su predložile općine, nakobn čega će uslijediti priprema odluka o odobravanju novčanih sredstava za finansiranje ili sufinansiranje prema usvojenom programu „Investicije u vodoprivredne objekte“.

Priprema se i tenderska dokumentacija, a nakon toga uslijediće i objavljivanje obavještenja o nabavci za izgradnju fekalne kanalizacije na desnoj obali rijeke Drine između mostova „Alije Izetbegovića“ i mosta „Žrtava genocida u Srebrenici“, a neki od prioritetnih zadataka u 2007. godini su: izgradnja obaloutvrde korita rijeke Prače i Koline I faza, revizija projekta kanalizacione mreže u Hrenovici, te izrada projektne dokumentacije za kanalizacionu mrežu i kolektor u Ustikolini.

U ovogodišnjem budžetu Ministarstva za privredu za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji izdvojeno je 450.000 KM, što je duplo više sredstava u odnosu na prošlu godinu. Jedan od osnovnih ciljeva ovog ministarstva i Vlade kantona je prema riječima resornog ministra Mašale, da se kroz podsticaj i razne subvencije poljoprivrednim proizvođačima ekonomski ojačaju poljoprivredna gazdinstva i postanu konkurentna na tržištu, čime bi se stvorile perspektive za razvoj ruralnog područja i spriječavanje odliva stanovništva u gradove.

Pored redovnih aktivnosti Uprave za šumarstvo koje se odnose na izdavanje saglasnosti na godišnje planove gospodarenja lovačkih društava i JP „Bosansko-podrinjske šume“, jedan od bitnih zadataka ove uprave je izrada tenderske dokumentacije i odabir najpovoljnijeg ponuđača za izradu šumsko-gospodarske osnove za šume na kojima postoji pravo vlasništva u svojini građana, praćenje dinamike poslova do kraja izrade šumsko-gospodarskih osnova za državne šume općina u sastavu kantona, kao i aktivnosti na izradi kantonalnog šumsko-razvojnog plana.

Direkcija za ceste svoje aktivnosti u 2007. godini bazira na Planu i programu održavanja regionalnih i lokalnih cesta na području BPK-a Goražde, kojeg je usvojila Vlada BPK-a Goražde, a sredstva predviđena ovim programom iznose 800.000 KM. Nakon okončanja javnog poziva potpisani su ugovori sa odabranim izvođačima radova za izvođenje redovnih radova na održavanju regionalnih i lokalnih cesta na području ovog kantona u visini od 600.000 KM. Direkcija za ceste pripremila je, a Vlada kantona usvojila, i programe utroška sredstava na ekonomskim kodovima „Učešće u zajedničkim ulaganjima“ i „Isplate pojedincima“, te uradila Pravilnik o korišćenju ovih sredstava.

Sektor za upravljanje i koordinaciju sredstava za razvoj koordiniraće u pripremi kantonalne razvojne strategije, a njegov zadatak je da utvrdi i formuliše prioritetne programe i projekte u kantonu i dostavi Jedinici za upravljanje i koordinaciju sredstava s ciljem pripreme federalnog programa javnih investicija. Pored aktivnosti na organizaciji susreta između privrednika, ovaj Sektor učestvuje u izradi dva projekta: „Podsticaj investicija u BPK-a Goražde“, kao i „Finansijsko nagrađivanje subjekata koji uvedu i certificiraju sistem upravljanja kvalitetom prema međunarodnim standardima“, a u sklopu toga obradiće i stimulaciju inovatorstva.
Prema riječima ministra Elfada Mašale, jedan od prioritetnih zadataka Ministarstva za privredu u narednom periodu biće otvaranje novih radnih mjesta, te će u tom pogledu, ovo ministarstvo, u saradnji sa privrednim subjektima i lokalnom zajednicom stvarati povoljni ambijent za zapošljavanje.

– Krenulo se i u rješavanje nagomilanih problema, kad je riječ o „Azotu“ i mljekari „Milgor“, ali smo zaustavljeni kod sudskih presuda i dalje ne možemo djelovati. Pokušaćemo, uz pomoć viših instanci vlasti da isposlujemo bar privremena rješenja o penzionisanju radnika koji su stekli uslove za penziju, a zbog nerješenih odnosa to pravo ne mogu ostvariti.- kaže ministar Mašala.

Govoreći o sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu za privredu, ministar Mašala je naglasio da je popunjenost ministarstva oko 65% i da nedostaju stručni kadrovi, posebno inžinjeri elektrotehnike, građevinarstva, šumski inžinjeri i diplomirani veterinari, te da će se u narednom periodu nastojati izvršiti popuna ministarstva ovim kadrovima.

Jedna od nezabilaznih tema bila je i izgradnja savremene saobraćajnice prema Sarajevu, te u sklopu nje izgradnje tunela Podhanjen- Bare, koja prema riječima ministra Elfada Mašale nije više fikcija već realnost. Idejni projekt ove saobraćajnice čiju izradu finansira federalna Direkcija za ceste privodi se kraju, te će se u narednih mjesec dana organizirati njegova promocija. U narednih 8-9 mjeseci mogao bi se uraditi i izvedbeni projekt, a nakon toga, moći će se tražiti investitori za izgradnju ovog puta od vitalne važnosti za cijeli Bosansko-podrinjski kanton Goražde, ali i za čitavu regiju.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.