• OBJAVLJENO: 22.06.2007.
Održana 4. redovna sjednica Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Usvojen program rada Vlade BPK-a Goražde za 2007.godinu

Danas je održana je 4. redovna sjednica Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
Za ovu sjednicu predložen je slijedeći:

DNEVNI RED


1.Poslanička pitanja i incijative,
2.Nacrt Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde
3.Izvještaj o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2006.godinu,
4.Program rada Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2007. godinu,
5.Izvještaj o radu Javno-žalbenog biroa,
6.Imenovanje Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde

Početak četvrtog redovnog zasjedanja Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde kasnio je pola sata zbog održavanja sjednice kolegija Skupštine, a potom je uslijedila duža rasprava oko utvrđivanja prijedloga dnevnog reda. Na prijedlog Dževada Terovića i Emira Frašta, a nakon duže rasprave, sa dnevnog reda je skinuta treća tačka – Izvještaj o izvršenju budžeta Kantona za 2006. godinu, jer su određeni materijali poslanicima dostavljeni kasno, a izvještaj, kako je obrazloženo, nije upotpunjen ni sa revizorskim izvještajem. Donijet je zaključak da se ovaj izvještaj vrati na doradu, te da se o njemu raspravlja na narednoj sjednici Skupštine koja bi se trebala održati 16. jula.

Inače, prihvaćen je prijedlog da se ubuduće sjednice Skupštine BPK-a Goražde održavaju redovno, jednom mjesečno i to u trećoj sedmici mjeseca, te da se godišnji odmor poslanika planira za mjesec august. Nakon toga, prešlo se na raspravu o prvoj tačci dnevnog reda- poslaničke incijative i pitanja, koja su u dosadašnjoj praksi održavanja skupština doživjele i presedan. Naime, na svaku predloženu i pokrenutu incijativu repliciralo se po više puta, tako da su se poslanici na ovoj tačci zadržali gotovo dva sata. Između ostalih, prihvaćena je incijativa Dževada Terovića o pokretanju izmjena Poslovnika Skupštine Kantona, uz zaključak da se formira radna grupa koja bi do kraja septembra ili početkom oktobra pripremila prijedlog budućeg Poslovnika. Prihvaćena je i incijativa za uspostavu rada mamografa, a neophodna sredstva u iznosu od 4.000 KM biće obezbjeđena iz budžeta Ministarstva za boračka pitanja. Također, je prihvaćena incijativa Bajra Obuće da Skupština zatraži od Vlade ubrzanje aktivnosti na spajanju zdravstvenih fondova Goražda i Sarajeva i to do kraja jula. U okviru ove incijative, prihvaćen je i zaključak da se nakon augusta organizira posebna tematska sjednica Skupštine na kojoj će se razgovarati o problematici zdravstva na području Bosansko-podrinjskog kantona.

U nastavku sjednice, pred poslanicima se našao nacrt Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica čiji je predlagač resorno ministarstvo. Poslije kraće rasprave, ovaj nacrt je usvojen i upućen u daljnu proceduru, uz zaključak da se javna rasprava prije izrade prijedloga organizira u roku do 30 dana.

Nakon toga, poslanici su razmatrali Program rada Vlade BPK-a Goražde za 2007.godinu, koji je u kraćim crtama prezentirao Premijer kantona Salem Halilović. Uslijedile su brojne primjedbe na ponuđeni program koje su se, u suštini, odnosile na obimnost, preopširno opisivanje, bez konkretizacije programskih opredjeljenja šta će se to tačno i precizno uraditi u ovoj godini. Pojedini poslanici su tražili da se u programa rada uvrste pitanja kao što je vodosnabdijevanje Osanice, Ustikoline, te šta je sa pitanjem nastavka asfaltiranja ceste Goražde-Grebak-Sarajevo. Nakon duže rasprave, Program rada Vlade BPK-a Goražde za 2007.godinu je usvojen.

Bez puno rasprave, prihvaćen je izvještaj o radu Javno- žalbenog biroa za period od 6.aprila 2006. do 6.aprila 2007. godine, po kojem je ovaj biro zaprimio 27 žalbi, od čega je od strane građana podneseno 14, a od strane pripadnika Uprave policije kantonalnog MUP-a 13 žalbi.

Do kraja 4. redovne sjednice Skupštine BPK-a Goražde, poslanici su razmatrali informaciju kantonalne Agencije za privatizaciju o potraživanjima iz pasivnog podbilansa u procesu privatizacije, te imenovali Nadzorni odbor Agencije za privatizaciju.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.