• OBJAVLJENO: 20.07.2007.
Premijer BPK-a Goražde Salem Halilović organizovao press konferenciju

Vlada FBiH i kantonalne vlade obavezale se na zajedničko djelovanje u izjednačavanju prava svojih građana

Program zajedničkog djelovanja Vlade Federacije BiH i kantonalnih vlada u ostvarivanju politika iz oblasti koje se odnose na rad, socijalnu politiku, zdravstvo i boračko-invalidsku zaštitu, tema je press konferencije koju je 20.07.2007. godine održao Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Salem Halilović.

Prijedlog ovog programa prije nego što su ga u konačnoj formi usvojili Premijer Federacije BiH dr. Nedžad Branković i kantonalni premijeri na sastanku održanom u Širokom Brijegu, razmatran je i usvojen na sjednici Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Vlada BPK-a Goražde, prema riječima Premijera Halilovića, uputila je tom prilikom dvije primjedbe na tekst ponuđenog programa i obje su uvažene. Prva primjedba odnosila se na prijedlog teksta po kome su sve kantonalne vlade rebalansom budžeta u mjesecu septembru trebale obezbijediti dodatna sredstva za boračko-invalidsku zaštitu, što Vlada Bosansko-podrinjskog kantona nije mogla prihvatiti jer bi to značilo novih 2 miliona KM obaveza za njen ionako skroman budžet. Druga primjedba bila je vezana za zakone iz oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, odnosno, za davanja za socijalne kategorije i civilne žrtve rata, koja ovaj kanton već primjenjuje prema federalnim propisima, te nema, kako je istaknuto, potrebe za donošenjem kantonalnog zakona.

– Program zajedničkog djelovanja federalne i kantonalnih vlada obzirom na oblast koju tretira, od velikog je značaja za kanton kao što je naš, jer je njegov krajnji cilj ujednačavanje prava njegovih korisnika na području cijele Federacije BiH- kazao je na press konferenciji Premijer BPK-a Goražde Salem Halilović.

Iz obimnog i sadržajnog ovog programa izdvajamo:
– donošenje Strategije zapošljavanja u Federaciji čiji je osnovni cilj odgovoriti na pitanja od značaja za stvaranje uvjeta za brže i veće zapošljavanje, zakonsko uređivanje oblasti rada i zapošljavanja i smanjivanje „rada na crno”;
– donošenje Strategije reforme penzionog sistema, čiji je cilj definirati odgovarajući penzijski sistem koji će garantovati adekvatan nivo prava i pružiti socijalnu sigurnost svim korisnicima, neće predstavljati dodatno opterećenje poslodavaca i podstaći će uključivanje osiguranika u system;
– Implementacija Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom
– Izrada jedinstvene baze podataka o korisnicima prava iz osnova socijalne zaštite;
– Usvajanje Odluke o minimalnim osnovicama i stopama doprinosa za zdravstveno osiguranje u Federaciji za osiguranike za koje su nadležne kantonalne skupštine, čime se postiže finansijska ravnoteža u sektoru zdravstva FBiH i značajno smanjuje ekonomska razlika između kantona, a time i razlike u obimu prava osiguranika od kantona do kantona;
– Donošenje Osnovnog paketa zdravstvenih prava;
– Donošenje Odluke o mreži zdravstvenih ustanova, čime se stvaraju preduvjeti za planski razvoj pojedinih kliničkih disciplina, jedinstven način ugovaranja za pružanje usluga u oblasti zdravstva i reformu finansiranja.
– Usaglašavanje pozitivnih lista lijekova kantona sa Listom esencijalnih lijekova FBiH;
– Usvajanje zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zdravstvenom osiguranju, s ciljem jačanja principa solidarnosti i uzajamnosti u zdravstvu kroz jačanje funkcija Fonda solidarnosti FBiH, odnosno proširenje usluga koja se finansiraju iz ovog fonda.

U oblasti boračko-invalidske zaštite ovim programom definisano je donošenje: jedinstvenog Zakona o branilačkoj populaciji, Zakona o Fondu za branilačku populaciju i uspostava jedinstvene evidencije boračke populacije. Do donošenja jedinstvenog zakona, usvojene su hitne mjere koje trebaju osigurati usklađivanje kantonalnih zakona sa Zakonom o pravima branilaca i članova njihovih porodica i Zakonom o pravima demobilisanih boraca, odnosno, donošenje kantonalnih zakona o dopunskih pravima boraca i članova njihovih porodica.

O implementaciji Programa zajedničkog djelovanja Vlade FBiH i kantonalnih vlada u ostvarivanju politika iz pomenutih oblasti biće, kako ističe Premijer Halilović, razgovarano na sastanku zakazanom za mjesec septembar.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.