• OBJAVLJENO: 01.09.2009.
O rebalansu Budžeta BPK-a Goražde za 2009.godinu razgovarano na press konferenciji kantonalnog ministra za finansije

Izjednačavanje položaja svih budžetskih korisnika na prostoru FBiH- šansa za ovaj kanton

press_min_finansija_2009_b.jpg

Ministar za finansije u Vladi BPK-a Goražde Muhidin Pleh održao je 01.09.2009. godine press konferenciju na kojoj je bilo riječi o nedavno usvojenim izmjenama i dopunama Budžeta BPK-a Goražde za 2009.godinu.

Budžet Bosansko-podrinjskog kantona za 2009.godinu, prema riječima ministra Pleha, usvojen je krajem trećeg mjeseca tekuće godine, u iznosu od nepunih 41 milion KM.

Izvršenje Budžeta, zaključno sa 30.06.2009.godine, iznosilo je 6 miliona i sto hiljada KM, što je 15 % u odnosu na planiranu projekciju budžeta za 2009.godinu. Zbog smanjenog priliva sredstava, Ministarstvo finansija predložilo je 17.04.2009.godine Vladi, a Vlada je taj prijedlog usvojila, da se ide u uravnoteženje budžeta, odnosno, obustavu dijela rashoda. Kako pomenuta odluka nije dala očekivane rezultate, krajem maja i početkom juna, Vlada je , na osnovu Zakona o budžetima i proračunima u Federaciji BiH i Zakona o izvršenju Budžeta BPK-a Goražde za 2009.godinu, donijela Odluku da se krene sa pripremom rebalansa Budžeta BPK-a Goražde. Ministar finansija, iznio je, takođe, i podatak da je finansijsku situaciju ovog kantona, koji ekonomski nije održiv, dodatno zakompliciralo smanjenje naplate prihoda po osnovu indirektnih poreza za 12 %, kao i to da do današnjeg dana, Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde nisu doznačena grantovska sredstva sa nivoa Vlade Federacije.

Zbog nedostataka finansijskih sredstava, Federalno ministarstvo finansija tražilo je od od svih kantona da prema smjernicama nacrta Interventnog zakona, izvrše rebalanse svojih budžeta.

Bosansko-podrinjski kanton Goražde ispunio je zahtjeve Federalnog ministarstva finansija, ali, kako naglašava gospodin Pleh, nije prihvaćeno prvobitno smanjenje od planiranih 40 na 36 miliona KM.

– Mi smo, već, u projekcijama budžeta za 2009.godinu, značajno, smanjili tranfere nižim nivoima vlasti, od prvobitnih 1.600.000 KM u 2008.godini na 960.000 KM , a nismo takođe, bili u mogućnosti izvršiti umanjenje sredstava za podsticaj industrijskoj i poljoprivrednoj proizvodnji. Federalno ministarstvo djelimično je prihvatilo naše obrazloženje, tako da su nakon niza sastanaka sa federalnim zvaničnicima i dva skupštinska zasijedanja, usvojene izmjene i dopune Budžeta BPK-a Goražde u iznosu od 38,9 miliona KM. To je minimum izvršenja budžeta ispod kojeg se ne može ići, – naglašava kantonalni ministar za finansije Muhidin Pleh. Njegovo izvršenje je, naravno, moguće tek pod pretpostavkom da ovaj kanton od strane Vlade Federacije BiH dobije kredit u iznosu od 8,7 miliona KM , kao i grantovska sredstva u iznosu od 4 miliona KM.

– Ukoliko BPK-a Goražde na prvom ocjenjivanju, zakazanom za 15- 16. septembar dobije pozitivnu ocjenu vezanu za ispunjenje uvjeta iz stand-by aranžamana sa MMF-om , stiču se pretpostavke za kreditno zaduženje od strane Vlade Federacije, te da po prvi put imamo izvršenje budžeta u prihodovnoj strani u odnosu na rashodovnu- ističe ministar Pleh.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona je od prvog dana, prema riječima ministra Pleha, sasvim odlučno i jasno opredijeljena za maksimalne uštede u Budžetu i mi smo jedan od rijetkih kantona koje su slijedile smjernice fiskalnog tijela i u izradi budžeta za 2009.godinu smanjili izdatke za materijal i ostale troškove za 20%. Budžet kantona, u kojem 17,5 miliona otpada na plaće budžetskih korisnika, i u kojem su samo 34, 4 % vlastiti prihodi, neodrživ je bez pomoći sa viših nivoa vlasti. Drugi kantoni su imali prostor za uštedu smanjenjem veoma visokih izdvajanja za tople obroke , tako da nisu morali smanjivati plaće svojim budžetskim korisnicima, što sa našim kantonom, kome konstatno nedostaju sredstva, nije slučaj. Plaće budžetskim korisnicima na prostoru BPK-a Goražde smanjene su za 10%, a šansu za poboljšanje trenutnog stanja i bolji položaj budžetskih korisnika, ministar Pleh vidi u donošenju krovnog zakona i harmonizacijom propisa, čijom primjenom bi došlo izjednačavanja plaća svih korisnika budžeta na prostoru cijele Federacije.

– Vlada BPK-a Goražde podržava donošenje ovog zakona i ovo je velika šansa za naš kanton i naše budžetske korisnike – ističe ministar finansija Muhidin Pleh, koji ocjenjuje da bi za njegovu primjenu trebalo obezbijediti dodatnih 4-5 miliona KM.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.