• OBJAVLJENO: 31.12.2009.
Demant Ministartva za privredu u vezi navoda iznesenih na pressu Stranke za BiH Goražde

U vezi sa navodima iznesenim na Presu Stranke za BiH Bosansko – podrinjskog kantona Goražde objavljenim u informativnoj emisiji Dnevnik Radio i televizije Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, emitovanoj dana 30.12.2009.godine, u kojem se u negativnom kontekstu spominje rad Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde i Ministarstva za privredu Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, ovom prilikom želimo informisati javnost da izneseni navodi nisu tačni.

Naime, resorno Ministarstvo za privredu Bosansko – podrinjskog kantona Goražde je u vrlo visokom procentu ostvarilo izvršenje Budžeta, što se ogleda kroz realizaciju programa, a ujedno je ostvarilo znatna finansijska sredstva od većih nivoa vlasti. S tim u vezi želimo napomenuti da je Ministarstvo za privredu Bosansko – podrinjskog kantona Goražde u potpunosti realizovalo slijedeće stavke:

– “Subvencije javnim preduzećima” u iznosu od ………………. 85.000,00 KM
– “Podsticaj industrijskoj proizvodnji u iznosu od ……… ….. 160.000,00 KM
– “Transfer za podsticaj razvoja, poduzetništva i obrta u iznosu od … 61.000,00 KM
– “Transfer za razvoj turizma” u iznosu od …………………………… 38.500,00 KM
– “Kapitalni grantovi nižim nivoima vlasti” u iznosu od …………….. 140.000,00 KM
– “Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji – Mesopromet” u iznosu od … 21.000,00 KM
– “Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji” u iznosu od ………………. 535.000,00 KM
– “Grantovi neprofitnim organizacijama” u iznosu od ………………… 7.000,00 KM

Iz Budžeta Kantonalne uprave za šumarstvo izvršena je realizacija sredstava po osnovu Ugovora o pružanju usluge za izradu šumsko – privredne osnove za privatne šume u iznosu od cca 120.000,00 KM. Takođe, realizovana su sredstva po Programu “Rekosntrukcija i investiciono održavanje” u iznosu od 20.000,00 KM, te izvršena nabavka opreme za čuvarsku službu Kantonalne uprave za šumarstvo u iznosu od 6.610,50 KM, kao i sredstva “Grantovi drugim nivoima vlasti u iznosu od 33.000,00 KM.

Iz Budžeta Direkcije za ceste Ministarstva za privredu Bosansko – podrinjskog kantona Goražde realizovana su sredstva “Kapitalni grantovi nižim nivoima vlasti” u iznosu od 130.900,00 KM, te po osnovu izdataka za tekuće održavanje utrošena su sredstva u iznosu od 450.000,00 KM, a zaključen je Ugovor u vrijednosti od 174.547,20 KM na ime realizacije sredstava “Rekonstrukcija cesta i mostova”.

Ono što je bitno napomenuti jeste da je od viših nivoa vlasti po osnovu sredstava za podsticaj obrta i razvoja iz Federalnog Ministarstva za razvoj i poduzetništvo odobreno cca 300.000,00 KM za privredne subjekte sa područja Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, a od Federalnog Ministarstva turizma i okoliša po osnovu aplikacija i programa za 19 privrednih subjekata odobreno je 84.000,00 KM.

Prema apliciranim programima i projektima u ruralnom razvoju upućenim Federalnom Ministartsvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, odobrena su sredstva u iznosu od 209.151,87 KM.
Takođe, napominjemo da je izvršena realizacija nabavke 20 steonih junica kroz program zajedničkog sufinansiranja od strane ministarstva za privredu Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, UNHCR-a i HILSFWERK-a u iznosu od 80.000,00 KM.

U oblasti animalne proizvodnje od Federalnog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva odobreno je 172.507,94 KM, a za ostale podsticaje kroz različite projekte odobreno je 87.579,80 KM, što ukupno po osnovu navedenih podsticaja iznosi 469.233,64 KM. Napominjemo da je po ovom osnovu upućeno 385 aplikacija, s tim da je bitno napomenuti da su pojedini farmeri direktno aplicirali prema Federalnom Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, tako da u ovom momentu ne raspolažemo visinom odobrenih sredstava, pa je za očekivati da će ukupna visina sredstava od viših nivoa vlasti u ovoj oblasti biti veća.

Po osnovu sredstava dobijenih od Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo implementirana su sredstva za općine u sastavu Bosansko – podrinjskog kantona Goražde u ukupnom iznosu od cca 350.000,00 KM. Od Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine dobijena su sredstva u iznosu od 30.000,00 KM na ime implementacije i nabavke vakcina za sitnu stoku protiv bruceloze. Takođe, u vidu donacije obezbijedili smo od Federalnog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva jedan kompletan računar i atomizere u ukupnoj vrijednosti od 10.000,00 KM.

Što se tiče aktivnosti oko rješavanja problema Mljekare “Milgor” d.o.o. Mravinjac – Goražde, želimo informisati javnost da je Ministarstvo za privredu Bosansko – podrinjskog kantona Goražde u proteklom periodu intenzivno radilo na rješavanju problema, te da je više puta predlagalo određene modele rješavanja problema. Obzirom da se nije došlo do konačnog zaključka, Vlada Bosansko – podrinjskog kantona Goražde je formirala ekspertni tim Rješenjem broj: 03-24-2172/09 od 20.11.2009.godine sačinjen od eksperata pravne, ekonomske i tehničke struke. Ekspertni tim je sačinio “Prijedlog aktivnosti za rješavanje statusa Mljekare “Milgor” d.o.o. Mravinjac – Goražde koji je usvojen na sjednici Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde i isti će biti razmatran na prvoj narednoj sjednici Skupštine Bosansko – podrinjskog kantona Goražde u 2010.godini.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.