• OBJAVLJENO: 28.01.2013.
Održana 10.redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Usvojen Plan raspolaganja nepokretnom i pokretnom imovinom koja se ne koristi za 2013.godinu
Vlada BPK -10.sjednica

Vlada BPK -10.sjednica

Razmatrajući na početku sjednice materijale iz oblasti Ministarstva za privredu, Vlada je usvojila Plan raspolaganja nepokretnom i pokretnom imovinom koja se ne koristi za 2013.godinu.  Usvojen je i Izvještaj o praćenju realizacije obaveza po osnovu raspolaganja imovinom putem Specijalne pogodbe sa privrednim društvom „Emka-Bosnia“, u kojem je konstatovano da ovo preduzeće u potpunosti poštuje ugovorne obaveze i dinamiku njihovog ispunjenja.

Razmatrana je takođe i Informacija Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o stanju RTV-predajnika, repetitora i opreme u vlasništvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, sa posebnim akcentom na modernizaciju postojećih i izgradnju novih predajnika i opreme, koja je uz manje primjedbe upućena Skupštini BPK u dalju  proceduru.

Na ovoj sjednici usvojen je i Zaključak kojim se od Federalne uprave za inspekcijske poslove-vodne inspekcije i Ministarstva unutrašnjih poslova BPK Goražde traži dostavljanje  izvještaja o provedenim mjerama pojačanog nadzora nad vađenjem riječnog materijala iz korita i obala rijeke Drine.

Vlada je odobrila i programe utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice sa ekonomskih kodova:Tekući transferi drugim nivoima vlasti (Dom za stara i iznemogla lica) za 2013.godinu i Tekući transferi za zdravstvo, za 2013.godinu u iznosima od 200.000, odnosno 150.000 KM.

Utvrđen je takođe i prijedlog Statuta JU Zavod za javno zdravstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, te upućen Skupštini BPK na usvajanje.

Vlada je danas dala saglasnost direktoru Javne ustanove Centar za socijalni rad BPK Goražde na potpisivanje Sporazuma o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje lica koja ostvaruju prava iz socijalne zaštite, a koja nemaju zdravstveno osiguranje po drugom osnovu, za period 01.01.2013. do donošenja Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području BPK Goražde, a najkasnije do kraja budžetske godine.

Ministrica za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice dobila je od Vlade, takođe,  saglasnost za potpisivanje sporazuma o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje djece od rođenja do polaska u osnovnu školu i lica nakon navršenih 65 godina života, kao i lica kojima je priznat status raseljenog lica i povratnika, a koja nemaju zdravstveno osiguranje po drugom osnovu, za 2013.godinu.

Vlada BPK -10.sjednica

Vlada BPK -10.sjednica

Ministar za unutrašnje poslove upoznao je članove Vlade sa Prijedlogom za pokretanje Inicijative za izmjenu Pravilnika o cijeni ličnih dokumenata, kojeg je donijelo Vijeće ministara BiH, i u kojem se, uprkos povećanju cijena, smanjuju prihodi kantona po osnovu izdavanja ovih identifikacionih dokumenata. Zaključkom se predlaže Vijeću ministara BiH da u izmjenama i dopunama ovog Pravilnika, utvrdi pripadnost vlastitog prihoda nadležnim organima za izdavanje ličnih karata i od izdate lične karte, te da se omjer raspodjele sredstava, ostvarenih od uplaćenih naknada za izdavanje ličnih karata i vozačkih dozvola, utvrdi 70% u korist nadležnih organa, a 30% u korist državnih organa, što trenutno nije slučaj.

U nastavku sjednice, Vlada je            dala saglasnost na Odluku o razrješenju predsjednika i članova privremenog Nadzornog odbora JP RTV BPK Goražde d.o.o, te usvojila Odluku o imenovanju predsjednika i članova novog privremenog Nadzornog odbora ove medijske kuće. Imenovani su takođe, predsjednici i članovi privremenih školskih odbora u osnovnim školama na području Kantona.

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dobio je saglasnost od Vlade za potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na realizaciji Projekta utopljavanja objekta JU STŠ «Hasib Hadžović» Goražde, sa privrednim društvom «Goraždestan».

Članovi Vlade danas su primili k znanju i Informaciju o uspjehu studenata koji su primali studentski kredit u studijskoj 2011/2012.godini koju je pripremilo resorno ministarstvo.

Vlada je danas usvojila i zaključak kojim se odgađa izjašnjavanje o Odluci o uknjižavanju sredstava po III Stand by aranžmanu MMF-a koju je predložilo kantonalno Ministarstvo za finansije. Vlada će poduzeti sve potrebne aktivnosti kako bi se riješio status ovih finansijskih sredstava, navodi se u zaključku. S tim ciljem, Vlada je danas zadužila Ministarstvo finansija da pripremi nacrt Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o reprogramu obaveza po osnovu III Stand by aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom, koja će biti dostavljena Vladi i Skupštini na razmatranje.

Na današnjoj sjednici, Vlada je odobrila ministru za pravosuđe potpisivanje Memoranduma o saglasnosti između Razvojnog programa Ujedninjenih nacija i Ministarstva pravosuđa BPK Goražde za pružanje podrške razvoju sistema i uspostavljanja Zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći.

Članovi Vlade upoznati su i sa osnovnim ciljevima Programa razvoja Kantona do 2014.godine, nakon čega je donesen zaključak da sva ministarstva razmotre dokle se došlo na izradi i primjeni strategija i mjera iz ovog programa.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.