• OBJAVLJENO: 28.04.2004.
Predstavljen program rada Sektora voda za sliv rijeke Drine u Ministarstvu za privredu BPK Goražde

privreda270910b

Planirane  aktivnosti  u  oblasti  vodoprivrede  na  području  BPK Goražde u 2004. godini su  između  ostalog  i  nastavak  radova na  realizaciji  započetih  investicija  u  ovoj  oblasti kao što su: regulacija  rijeke  Drine  u općini Goražde na dionici Ada–Baćanski  most, kanalizacija  u  naselju  Zupčići – općina  Goražde, izgradnja  fekalnog  kolektora, te poboljšanje  vodovodnog  sistema  u  Hrenovici, općina  Pale – Prača. Pored sredstava izdvojenih u 2003. godini, Bosansko-podrinjski kanton trebao bi u 2004. godini izdvojiti još oko 150.000,00 KM za dovršetak realizacije ovih projekata.

U 2004. godini nove investicije u oblasti vodoprivrede na području BPK Goražde, prema riječima koordinatora Sektora voda za sliv rijeke Drine profesora Mustafe Kurtovića, su: regulacija  obaloutvrde  na  lijevoj  obali  rijeke  Drine  kod  mosta  u  Baćcima  u  cilju  zaštite  groblja, regulacija  obaloutvrda  u  priobalju  rijeke  Koline, odvodnja  površinskih  i  oborinskih  voda  u  naseljima  Obarak, Vinarići i Baćci, kao i  izrada  Projekta  za  revitalizaciju  uređaja  za  prečišćavanje  tehnoloških  otpadnih  voda  na lokalitetu  “Pobjede”.

Pored sredstava planiranih u budžetu kantona za ove projekte, značajno je učešće u finansiranju J.P. za “Vodno područje slivova rijeke Save”, koje je obećalo uplatiti i prvi anuitet u iznosu od 124.410,oo USD po kreditu Saudijskog fonda za razvoj za vodosnabdijevanje Goražda i prigradskih naselja.

Kad je riječ o otplati ovog kredita i obezbjeđenju sredstava, Vlada kantona namjerava ostvariti i neposrednu saradnju sa Vladom Federacije, Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva kao  i sa Investicijskom bankom Federacije BiH. Bez njihove pomoći, naglašeno je, ne bi bilo moguće ništa uraditi, tim više što su sredstva koja se obezbjeđuju putem vodoprivrednih naknada  veoma mala i na godišnjem nivou za cijeli BPK Goražde iznose oko 98.000,00 KM.

Pored ovog, Sektor voda za sliv rijeke Drine, putem svog koordinatora prof. Mustafe Kurtovića, aktivno će učestvovati u implementaciji projekta Evropske Unije “Institucionalno jačanje u sektoru voda”, kojim se planira reorganizacija dosadašnjih sektora i ustrojstvo prema principima regionalizacije.

Aktivnosti Sektora voda za sliv rijeke Drine u ovoj godini biće i na praćenju realizacije neizmirenih, prijeratnih obaveza HE Višegrad prema općini Goražde na ime oduzetog zemljišta i zaštite priobalja rijeke Drine. Ove aktivnosti vodiće se posredstvom međuentitetske komisije, a nakon usvajanja zakona u Skupštini Republike Srpske, HE Višegrad trebala bi općini Goražde na godišnjem nivou uplaćivati više od 200.000 KM za izmirenje ovih obaveza.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.