• OBJAVLJENO: 23.04.2015.
Vlada BPK Goražde održala 13.redovnu sjednicu
Odobren Plan i Program Direkcije za ceste

IMG_6398

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je održala 13.redovnu sjednicu.

Razmatrajući na početku sjednice materijale iz oblasti Ministarstva za privredu, Vlada je odobrila program za korištenje sredstava Tekući transferi drugim nivoima vlasti za puteve iz budžeta Direkcije za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2015.godinu u iznosu od 370.000 KM.

Saglasnost je data i na Plan i Program Direkcije za ceste u iznosu od 1.694.380 KM, kao i na Plan javnih nabavki Direkcije za ovu godinu.

Vlada je izrazila spremnost za učestvovanje u Programu provođenja aktivnosti na unaprjeđenju Informacionog sistema za upravljanje javnim investicijama u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Na današnjoj sjednici usvojena je Odluka o odobravanju novčanih sredstava za sufinansiranje /finansiranje projekata zapošljavanja i samozapošljavanja pripadnika boračkih populacija s prostora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u iznosu od 327.600 KM. Ova sredstva koja su odobrena za 52 korisnika, kako je danas dogovoreno, isplaćivaće se prema dinamici koju će usaglasiti ministarstva finansija i boračkih pitanja.

Vlada je takođe odobrila sredstva za rad boračkih udruženja i Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija za mjesec februar ove godine.

IMG_6404

Na prijedlog resornog ministra, danas je imenovan pregovarački tim Vlade za obavljanje razgovora sa uposlenicima JU Dom za stara i iznemogla lica. Zadatak ovog tima je da u razgovorima koji bi se trebali obaviti do 06.maja, iznese modalitete i mogućnosti za rješavanje višegodišnjeg problema u ovoj javnoj ustanovi te da o rezultatima pregovora izvijesti Vladu BPK Goražde.

Vlada je podržala Inicijativu Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu FBiH za izdvajanje dijela državnih poreznih prihoda od prodaje cigareta i alkohola za zdravstvo koji će biti uvršteni u budžete Federacije i kantona za ispunjavanje obaveza koji proističu iz Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Vlada je predložila Skupštini da podrži predloženu inicijativu pod uslovom da sredstva namijenjena ovom kantonu budu usmjerena u Budžet Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK kako bi se namjenski koristila za potrebe zdravstvenog sistema u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Vlada je odobrila Program utroška sredstava Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose sa ekonomskog koda– Tekući transferi neprofitnim organizacijama za 2015.godinu. Ciljevi programa su povećanje i osnaživanje učešća organizacija civilnog društva u procesu promoviranja zaštite ljudskih prava i pristup pravdi.

Usvojena je i Odluka o isplati druge tranše sredstava u iznosu od 50.000 KM UNDP-u za realizaciju i sufinansiranje projekta „Smanjenje emisije stakleničkih gasova instalacijom kotla na čvrsto biogorivo, uz povećanje energetske efikasnosti sistema grijanja u Kantonalnoj bolnici Goražde.

Vlada je dala saglasnost za plaćanje naknade „Elektrodistribuciji“ Sarajevo u iznosu od 68.011 KM za priključenje stambeno-poslovnog objekta Lamela H2-zgrada za mlade na niskonaponsku mrežu.

Razmatran je zahtjev Udruženja poslodavaca BPK-a Goražde te data podrška projektu „Banka koštane srži u BiH nevladine organizacije „MALA“.

Vlada je na današnjoj sjednici dala saglasnost na odluke Skupštine JP RTV BPK-a Goražde o razrješenju i imenovanju privremenog Nadzornog odbora ove medijske kuće.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.