• OBJAVLJENO: 19.05.2015.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 15. redovnu sjednicu
Odobrena isplata studentskih kredita

IMG_6976

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je održala svoju 15. redovnu sjednicu.

Na početku sjednice donesene su odluke o odobravanju sredstava na ime plaćanja računa privrednom društvu „Okac“ d.o.o. Goražde za zimsko održavanje regionalne ceste R448 Potkozara-Goražde-Hrenovica.

U oblasti Ministarstva za privredu, razmatran je i usvojen Izvještaj o realizaciji sufinansiranja Projekta izgradnje postrojenja za tretman tehnoloških otpadnih voda na lokalitetu industrijske zone „Pobjeda“ Goražde.

Vlada je dala saglasnost na programe utroška sredstava iz budžeta Ministarstva za privredu, a radi se o Programu podrške privrednom društvu „Mesopromet“ d.d. Goražde i Programu podrške razvoja poduzentištva za 2015. godinu.

Ministru za privredu data je saglasnost za zaključivanje Ugovora o pravu služnosti na šumskom zemljištu u vlasništvu države sa privrednim društvom „EKO-REM“ d.o.o. Sarajevo, radi izgradnje vodovoda i vodozahvata, a u cilju izgradnje mHE Kosova na Kosovskoj Rijeci.

Na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada je donijela Odluku o razrješenju direktorice Agencije za privatizaciju BPK-a Goražde.

Vlada je dala saglasnost na odluke Nadzornog odbora JP „Bosansko-podrinske šume“ d.o.o. Goražde o razrješenju direktora JP „Bosansko-podrinske šume“ i imenovanja vršioca dužnosti direktora ovog javnog preduzeća.

Ministarstvu za privredu data je saglasnost za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika na poziciji višeg stručnog saradnika za ekonomske poslove

Ministru za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Vlada je dala saglasnost za potpisivanje Sporazuma o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje učenika koji nisu osigurani po drugom osnovu.

Vlada je donijela i odluke o odobravanju novčanih sredstava na ime isplate studentskih kredita studentima s područja BPK-a za decembar 2014. godine, kao i isplate redovnih mjesečnih tranši Sportskom savezu BPK-a i JP RTV BPK-a Goražde.

Premijeru BPK-a i ministru za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport data je saglasnost za potpisivanje ugovora o dodjeli finansijskih sredstava za finansiranje sporta iz javnih sredstava kojima se podstiče obavljanje sportskih djelatnosti na nivou BPK-a Goražde za 2015. godinu.

U nastavku, Vlada je donijela Odluku o odobravanju novčanih sredstava na ime interventne pomoći Karate klubu „Goražde“, Fudbalskom klubu „Goražde“, Bodybuilding i fitnes klubu „Goražde“ i Odbojkaškom klubu „Goražde“ za odlazak na sportska takmičenja odnosno nabavku specifične sportske opreme i rekvizita.

Razmatrani su i u daljnju skupštinsku proceduru upućeni Izvještaj o izvršenju Budžeta i Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve BPK-a za period 01.01-31.03.2015. godine.

Općinama u sastavu BPK-a odobreni su tekući transferi za april.

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, Savezu dobitnika najvećih ratnih priznanja BPK-a odobrena su sredstva na ime realizacije projekta „Tradicionalni susreti Zlatnih ljiljana FBiH- Bihać 2015.godine“.

Ministru za boračka pitanja data je saglasnost za potpisivanje ugovora sa ATTP „Centroprevoz“ d.o.o. Goražde o pružanju usluga prijevoza za vojne invalide i članove porodica šehida i poginulih boraca za 2015/ 2016. godinu.

Vlada je razmatrala Informaciju Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline o stanju naplate potraživanja po osnovu kreditne prodaje i izdavanja pod zakup stambenih jedinica i poslovnih prostora u vlasništvu Bosansko-podrinjskog kantona. U okviru ove tačke, donesen je Zaključak kojim je Kantonalnom stambenom fondu naloženo da u saradnji sa kantonalnim ministarstvima za boračka pitanja i socijalnu politiku sačini detaljan pregled o stanju naplate potraživanja za pomenute stanove i poslovne prostore sa prijedlogom mjera za naplatu dospjelih dugovanja.

Vlada je usvojila Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova za period januar – mart 2015. godine.

U oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, donesena je Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ za 2015. godinu, kao i Odluka o odobravanju novčanih sredstava za obezbjeđivanje alternativnog smještaja kroz nadoknadu za kiriju za mjesec april.

Vlada je donijela Rješenje o razrješenju Upravnog odbora JZU Kantonalna bolnica Goražde, kao i Rješenje o imenovanju novog Upravnog odbora ove zdravstvene ustanove na period od četiri godine.

Takođe, donesena su i rješenja o razrješenju upravnih odbora javnih ustanova Dom za stara i iznemogla lica i Zavod zdravstvenog osiguranja. Do provođenja zakonom propisane procedure izbora novih upravnih odbora, Vlada je donijela rješenja o imenovanju privremenih upravnih odbora ovih javnih ustanova na period do 90 dana.

Pod tekućim pitanjima, Vlada je razmatrala i primila k znanju Informaciju Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice o rezultatima pregovora između Pregovaračkog tima Vlade BPK-a i uposlenika JU Dom za stara i iznemogla lica. Vlada je zadužila Pregovarački tim Vlade da sa uposlenicima ove javne ustanove održi još jedan sastanak s ciljem da se definišu elementi konačnog sporazuma sa uposlenicima, koji će biti upućen prema Vladi i Skupštini BPK-a.

                                                           

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.