• OBJAVLJENO: 22.06.2015.
Vlada održala 20.redovnu sjednicu
Usvojen prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o naknadama plaća poslanika i plaćama funkcionera koje bira, imenuje ili čiji izbor i imenovanje potvrđuje Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

IMG_7612

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 20.redovnoj sjednici uputila je u skupštinsku proceduru prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o naknadama plaća poslanika i plaćama funkcionera koje bira, imenuje ili čiji izbor i imenovanje potvrđuje Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Izmjene se odnose na ukidanje plaća funkcionera nakon prestanka funkcije, takozvanog „bijelog hljeba“, a rezultat su pokrenutih inicijativa poslanika u Skupštini u ranijem i ovom sazivu, kao i inicijative građana.

U skupštinsku proceduru upućen je i Prijedlog Zakona o javnim priznanjima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, te formirana radna grupa za izradu Zakona o platama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa kantonalnih javnih preduzeća i izvanbudžetskih ustanova.

Nakon razmatranja izvještaja o rezultatima pregovora, Vlada je dala saglasnost na konačan tekst Sporazuma sa uposlenicima JU Dom za stara i iznemogla lica o izmirenju njihovih potraživanja koji je takođe upućen Skupštini BPK na usvajanje.

IMG_7621

Vlada je u skupštinsku proceduru uputila i prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Sporazum Vlade i Općine Goražde o statusu potkrovnih stanova u ulicama Maršala Tita, Meha Drljevića i Jusufa Duhovića u Goraždu.

Nakon dugogodišnjeg sporenja u vezi vlasništva nad 79 potkrovnih stanova, obje strane dogovorile su se da ih podijele u omjeru 50%-50%, s tim da će i jedni i drugi u istom omjeru snositi troškove njihovog uređenja i sanacije.

Davanjem saglasnosti premijeru za potpisivanje kupoprodajnih ugovora sa licima koji su pravo na kupovinu stana stekli na osnovu jedinstvenih lista reda prvenstva za boračku populaciju i populaciju mladih, okončana je procedura prodaje potkrovnih stanova u naselju Vitkovići.

Usvojen je Dokument okvirnog budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2016-2018.godina, te odobreni tekući transferi općinama u sastavu Kantona za maj 2015.godine.

Na današnjoj sjednici, Vlada je razmatrala Analizu efekata primjene Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica za period 2010-2014. godina, kao i Izvještaj o dodijeljenim koncesijama i efektima od koncesija na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2014.godinu.

Vlada nije imala primjedbi na Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva za 2014.godinu te je on upućen Skupštini na usvajanje.

Vlada je dala saglasnost Ministarstvu za privredu na Program podsticaja za šumarstvo za 2015.godinu. Sredstva u iznosu od 50.000 KM namijenjena su za zaštitu šuma od štetnih insekata i prevođenje izdanačkih šuma u viskoke šume putem pošumljavanja.

IMG_7628

Ovo ministarstvo dobilo je od Vlade saglasnost za plaćanje računa privrednom društvu „Okac“, po drugoj privremenoj situaciji, za izvedene radove na rekonstrukciji R 448, dionica Baćanski Most-Zupčići kroz naselje Splavište u iznosu od 336.298 KM.

Odobrena su takođe i novčana sredstva za isplatu studentskih kredita studentima s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za studijsku 2014/2015.godinu za mjesec januar 2015.godine, te sredstva za interventnu pomoć nosiocima sportskih djelatnosti na nivou Bosansko-podrinjskog kantona Goražde: Ženskom rukometnom klubu „Goražde“, Rukometnom klubu „Radnički“, Atletskom klubu „Goražde“ i Sportskom fudbalskom klubu „Libero“.

Iz budžeta Vlade izdvojena su sredstva za jednokratne novčane pomoći Fudbalskom klubu „Goražde“ i za liječenje naših sugrađana.

Dio današnje sjednice, Vlada je posvetila razmatranju materijala za 5.redovnu sjednicu Skupštine BPK, kao i za Informaciju o realizaciji svog programa rada za 2015.godinu.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.