• OBJAVLJENO: 24.06.2015.
Održana 5. redovna sjednica Skupštine BPK-a
Usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona  o prostornom uređenju i građenju i Zakon o unutrašnjim poslovima BPK-a

IMG_7668

Prije usvajanja dnevnog reda 5. redovne sjednice Skupština je većinom glasova  prihvatila prijedlog poslanika Rasima Mujagića (Novi pokret)  da se Zakon o unutrašnjim poslovima BPK-a, umjesto u formi nacrta, razmatra u formi prijedloga, kao i prijedlog Vlade BPK-a da se u dnevni red današnje sjednice uvrsti Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na tekst Sporazuma o izmirenju potraživanja uposlenika JU „Dom za stara i iznemogla lica.“

U sklopu Vladinog sata rezervisanog za poslanička pitanja i inicijative, Skupština se izjasnila o prijedlogu poslanika Sanela Mušovića (SBB) i donijela Zaključak kojim je Vlada BPK-a Goražde zadužena da putem Ministarstva za privredu i Direkcije za ceste, a u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, interveniše kod Federalne direkcije za ceste s ciljem stvaranja uslova za bezbjednije kretanje pješaka na dionici magistralnog puta M-20 – dionica od Trga branilaca do naselja Baćci. Vlada je zadužena i da u roku od trideset dana informiše Skupštinu o poduzetim aktivnostima i ishodima razgovora sa predstavnicima Federalne direkcije za ceste.

Skupština je usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju i Zakon o unutrašnjim poslovima BPK-a Goražde. U toku rasprava, na zakone je uloženo i nekoliko amandmana od kojih je Vlada prihvatila većinu i koji su postali sastavni dio ovih zakona.

Razmatrani su i usvojeni izvještaji o radu Nezavisnog odbora za period oktobar 2014 – mart 2015. godine i Odbora za žalbe građana za 2014. godinu.

Skupština je razmatrala i usvojila Izvještaj o radu JU „Služba za zapošljavanje“ BPK-a za 2014. godinu sa Izvještajem o posredovanju u zapošljavanju za 2014. godinu i Analizom tržišta rada za 2015. godinu, kao i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana ove javne ustanove za 2014. godinu.

U okviru ove tačke, Skupština je usvojila i dva zaključka koja je predložila Komisija za privredu i ekonomska pitanja, a radi se o inicijativi za izmjenu Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, te obavezi Vlade BPK-a da u saradnji sa Službom za zapošljavanje, Privrednom i Obrtničkom komorom BPK-a te drugim relevantnim subjektima iznađe modus zapošljavanja visokoobrazovanih nezaposlenih osoba sa evidencije Službe za zapošljavanje kako bi im se omogućilo odrađivanje pripravničkog staža i polaganje stručnog ispita.

Nakon usvajanja Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana JU „Zavod zdravstvenog osiguranja“ BPK-a za 2014. godinu, Skupština je na prijedlog  Komisije za privredu i ekonomska pitanja usvojila i Zaključak kojim su Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljene osobe i izbjeglice, Zavod zdravstvenog osiguranja i Upravni odbor Zavoda zaduženi da redovno održavaju sastanke sa zdravstvenim ustanovama koje finansira Zavod zdravstvenog osiguranja, kako bi se osigurala pravilna raspodjela sredstava za finansiranje zdravstvenih ustanova. Takođe, usvojen je i Zaključak kojim je resornom ministarstvu dato zaduženje da u saradnji i koordinaciji sa Kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu građanima s područja BPK-a osigura pružanje istog nivoa zdravstvenih usluga, kao i ostalim građanima s područja FBiH.

Usvojeni su i izvještaji o radu i finansijskom poslovanju javnih ustanova „Zavod za javno zdravstvo“ i „Centar za socijalni rad“ BPK-a za 2014. godinu.

U okviru posljednje tačke dnevnog reda, Skupština je donijela Odluku o davanju saglasnosti na tekst Sporazuma o izmirenju potraživanja uposlenika JU „Dom za stara i iznemogla lica.“

IMG_7671

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.