• OBJAVLJENO: 14.01.2016.
Vlada Bosansko- podrinjskog kantona Goražde održala 47.redovnu sjednicu
Vlada reagovala na Uputstvo federalne ministrice finansija o raspodjeli javnih prihoda od indirektnih poreza FBiH za 2016.godinu

IMG_1541

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona smatra upitnim zakonitost „Uputstva o određivanju učešća kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih ustanova za ceste u prihodima od indirektnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda za 2016.godinu“ federalne ministrice finansija kojim se prihodi  Bosansko-podrinjskog kantona i Općine Goražde značajno smanjuju.

Ovaj stav Vlade kao i Informacija o minimalnim sredstvima potrebnim za finansiranje ustavnih nadležnosti Bosansko-podrinjskog kantona Goražde biće dostavljeni Vladi Federacije i resornom Ministarstvu finansija, kao i svim političkom partijama koje participiraju u vlasti Kantona i Federacije BiH, odlučeno je nakon što je kantonalno Ministarstvo finansija Vladi dostavilo detaljnu analizu i procjenu navedenog Uputstva.

Naime, analizom je utvrđeno da prilikom izrade ovog Uputstva nisu korišteni zvanični i objavljeni podaci Federalnog zavoda za statistiku za 2013., 2014. i 2015.godinu, jer prema njima nije moglo doći do smanjenja učešća Bosansko-podrinjskog kantona sa 1,967 % na 1,709 %. Treba istaći da se učešće BPK Goražde u raspodjeli javnih prihoda od indirektnih poreza konstantno smanjuje od 2012. godine do danas, te ako bi se primijenio novi koeficijent koji je objavljen za 2016.godinu na ostvarene prihode za 2015.godinu, prihodi BPK Goražde bili bi značajno manji, tj, za 3.237.812 KM.

U informaciji se takođe navodi da su minimalna sredstva za finansiranje ustavnih nadležnosti ovog kantona 37.773.824 KM te da bi svako njihovo dalje smanjivanje građane Bosansko-podrinjskog kantona dovelo u neravnopravan položaj u odnosu na građane drugih kantona.

Nakon što je nedavno usvojen Zakon o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Vlada je na današnjoj sjednici utvrdila i Poslovnik o svom radu. Poslovnikom se uređuje unutrašnja organizacija rada Vlade, način ravnopravne upotrebe jezika i pisma, način ostvarivanja odnosa Vlade prema Skupštini BPK-a, međunarodnim organima i organizacijama, način ostvarivanja javnosti rada, kao i druga pitanja od značaja za rad Vlade.

Vlada je primila k znanju Informaciju Ministarstva za privredu o provedenim aktivnostima u cilju donošenja Rješenja o ispunjavanju veterinarsko-zdravstvenih uslova za privredno društvo mljekaru „Milgor“, te dala saglasnost ministru za privredu da zaključi Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Goražde sa Udruženjem izbjeglih, raseljenih, socijalno ugroženih, invalidnih, oboljelih lica, RVI i demobilisanih boraca „ISTINA“Sarajevo.

Ministar  je takođe dobio saglasnost Vlade za zaključivanje anex-a Ugovora o ustupanju poslova gospodarenja državnim šumama i šumskim zemljištem na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde.

Na prijedlog Ministarstva pravosuđa, Vlada je donijela  Rješenje o utvrđivanju oznaka za organe Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za vođenje osnovnih i pomoćnih knjiga evidencije o predmetima i aktima u 2016.godini.

Doneseno je i Rješenje o razrješenju članova privremene Skupštine JP RTV BPK Goražde, te  Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova Skupštine ove medijske kuće.

U vezi s dopisom Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Vlada je poništila konkurs o izboru i imenovanju direktora ove javne ustanove te zadužila Upravni odbor da u skladu s novim Pravilima i Pravilnikom o unutrašnoj organizaciji i sistematizaciji JU Centar za socijalni rad provede konkursnu proceduru izbora i imenovanja direktora.

Do okončanja konkursne procedure, Vlada je dala saglasnost i na privremeno imenovanje vršioca dužnosti direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.