• OBJAVLJENO: 28.01.2016.
48.redovna sjednica Vlade BPK-a Goražde
Usvojen prijedlog Strategije razvoja BPK-a Goražde za period 2016-2020.godina

IMG_1744

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 48.redovnoj sjednici utvrdila je Strategiju razvoja BPK-a Goražde za period 2016-2020.godina koja je u formi prijedloga upućena Skupštini na usvajanje.

Prema riječima premijera, poslije skoro godinu i po dana na njegovoj pripremi, ovaj jedan od najznačajnijih dokumenata u kojem su nalaze smjernice i konkretni projekti za razvoj Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u naredne četiri godine, baziran je na četiri strateška cilja:  uspostavljanju pogodnog privrednog okruženja i dinamične privrede zasnovane na prirodnim resursima i poslovnoj tradiciji, unaprjeđenju kvaliteta življenja kroz stvaranje održivog i inkluzivnog društvenog okruženja, osiguranju održivog upravljanja okolišem i jačanju infrastrukturne kapacitete Kantona te razvijanju kvalitetne i efikasne javne uprave u službi građana Kantona.

Sa realizacijom projektnih aktivnosti iz Strategije Vlada bi trebala započeti odmah po usvajanju svog programa rada za ovu godinu, te je kako je naglasio premijer, neophodno da ih ministarstva definišu i ugrade u svoje programe rada.

S ciljem usklađivanja kantonalne sa Listom lijekova Federacije BiH, Vlada je danas usvojila dvije odluke o izmjenama i dopunama Liste esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja u BPK – A i B lista sa zaštićenim nazivima lijekova. Uz uvođenje novih lijekova, dodat je novi stav koji glasi da se lijekovi iz skupine insulina na primarnom nivou zdravstvene zaštite mogu propisivati isključivo uz nalaz subspecijaliste-endokrinologa.

Na prijedlog Ministarstva za pravosuđe, Vlada je usvojila i Uredbu o izmjeni Uredbe o načinu formiranja, sastavu, načinu rada i drugim pitanjima koji se odnose na rad mirovnih vijeća na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Razmatrana je i informacija Ministarstva za boračka pitanja o poduzetim aktivnostima na realizaciji presuda Općinskog i Kantonalnog suda u Goraždu u vezi dodijeljenih/prodatih stanova borcima i članovima njihovih porodica u stambeno-poslovnoj zgradi „Lamela-H1“.

Vlada je takođe razmatrala informaciju Ministarstva za privredu o podnesenom zahtjevu „Elektroprivrede“ BiH d.d. Sarajevo za dodjelu koncesije putem samoinicijativne ponude za korištenje izgrađenog objekta za proizvodnju električne energije MHE Osanica I na rijeci Osanici. Vlada je tim povodom dala saglasnost za vođenje pregovora, te formirala pregovarački tim koji će sa podnosiocem ovog zahtjeva odrediti visinu jednokratne pravnične naknade za dosadašnje korištenje voda rijeke Osanice na kojoj je izgrađena minihidrocentrala, odnosno visinu tekuće godišnje naknade.

U okviru realizacije projekta „Goražde- zona unaprjeđenog poslovanja“, Vlada je dala saglasnost na Sporazum o saradnji između Vlade BPK, Općine Goražde, Obrtničke i Privredne komore, Udruženja poslodavaca i Udruženja starih zanata, te Turističke zajednice Bosansko-podrinjskog kantona na uspostavi i radu Biznis centra u Goraždu. Uz imenovanje Emira Hodovića, stručnog savjetnika u Ministarstvu privrede za člana Upravnog odbora Biznis centra, Vlada se obavezala da će učestvovati u implementaciji predviđenih zajedničkih aktivnosti te raditi na unaprjeđenju postojećih i kreiranju i implementaciji novih programa obuka i usluga za podršku razvoja postojećih i novih biznisa na području Kantona. Predloženo je takođe da se Sajam jabuke uvrsti u jednu od komponenti budućeg Biznis centra.

Vlada je podržala održavanje ovogodišnje 7. međunarodne investicijske konferencije – Sarajevo biznis forum (SBF 2016), te zadužila Ministarstvo za privredu da u saradnji sa privrednim subjektima uzme aktivno učešće u pripremi i prezentaciji projekata Bosansko-podrinjskog kantona, odnosno određenih grana za ulaganje na Konferenciji.

Vlada je primila k znanju i Informaciju Agencije za državnu službu Federacije BiH o stanju kadrova BPK Goražde za period 01.01. do 31.12.2015.godine, koja je ocijenjena korisnom u nastavku reforme javne uprave.

Utvrđena je osnovica za plaću i naknada za topli obrok budžetskim korisnicima za mjesec januar ove godine, te odobrene akontativne isplate novčanih sredstava sportskim klubovima, kao i isporuka 2000 litara lož ulja JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde za potrebe zagrijavanja prostorija ustanove.

Na kraju današnje sjednice, Vlada je imenovala kantonalnog koordinatora za izradu programa javnih investicija, te razmatrala poslanička pitanja i inicijative.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.