• OBJAVLJENO: 24.06.2016.
66. redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Podržan prednacrt federalnog Zakona o pravima demobilisanih branilaca; odobreni projekti osnovnim školama s područja BPK-a Goražde

slike3 001

Na današnjoj 66.redovnoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde podržala je prednacrt federalnog Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica o kojem su svoje mišljenje trebali dati sve kantonalne skupštine i ministarstva za boračka pitanja. Kako ističe resorni ministar Šemso Muslić, za provođenje ovog zakona neophodna su sredstva u iznosu od 17 miliona KM na godišnjem nivou iz federalnog budžeta. Kad je riječ o pravima koja su previđena da se finansiranju na kantonalnom nivou, u većem broju kantona pa tako i u našem, ona su obuhvaćena zakonima o dopunskim pravima boraca koji se redovno planiraju u kantonalnim budžetima. Ipak, prije upućivanja Skupštini BPK-a na davanje mišljenja, Vlada je od Ministarstva za boračka pitanja zatražila da napravi analizu uporednih pokazatelja postojećeg i prednacrta novog zakona, na osnovu kojih će se vidjeti njegova finansijska težina, odnosno hoće li doći do povećanja finansijskih izdvajanja koja, kad je riječ o našem kantonu, neće biti moguće pokriti bez pomoći iz federalnog budžeta.

Uz pohvale za dobru saradnju Ministarstva obrazovanja i goraždanskih obrazovnih ustanova sa humanitarnom organizacijom World Vision Internacional, Vlada je na današnjoj sjednici odobrila pokretanje procedure za realizaciju nekoliko projekata goraždanskih osnovnih škola koje će i u ovoj godini sa većinskim dijelom sredstava sufinansirati organizacija World Vision. Riječ je o projektima osnovnih škola „Husein ef. Đozo“ Goražde , „Prača“ Prača i „Hasan Turčalo Brzi „Ilovača, koji se odnose na natkrivanje dijela dvorišta, adaptaciju namještaja, te nabavku opreme i učila, odnosno na realizaciju učeničkih projekata za unaprjeđenje obrazovanja.

slike3 011

Osnovna škola „Ustikolina“ iz Ustikoline takođe je dobila saglasnost Vlade za pokretanje procedure za izvođenje radova na sanaciji podova u objektu matične škole za koje je sredstva u iznosu od 20.000 KM obezbijedilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, a ostatak od 15.000 KM obezbjeđen je u budžetu ove škole.

Vlada je primila k znanju Informaciju o radu Kantonalnog tužilaštva za 2015.godinu koja je proslijeđena Skupštini na usvajanje.

Razmatran je takođe i Nacrt izvještaja o finansijskoj reviziji Budžeta BPK Goražde, te zadužena sva ministarstva da dostave svoje mišljenje o ovom izvještaju.

U okviru tačaka Ministarstva za privredu, razmatrani su i usvojeni izvještaji o utrošku sredstava za 2015.godinu za slijedeće programe: „Program razvoja turizma u BPK Goražde“, „Program podrške razvoju neprofitnih organizacija BPK Goražde“ i „Program podrške razvoju poduzetništva i obrta“.

Vlada je takođe razmatrala i izvještaj Ministarstva za boračka pitanja o realizaciji projekta zapošljavanja/samozapošljavanja pripadnika boračkih populacija sa I kvartalom 2016.godine. Ovom ministarstvu naloženo je da u saradnji sa Ministarstvom finansija izvrši uplatu drugog dijela sredstava korisnicima koji su izmirili sve ugovorene obaveze, dok je Kantonalno pravobranilaštvo zaduženo da u cilju povrata sredstava pokrene aktivnostti protiv korisnika srestava koji ne izmiruju ugovorom preuzete obaveze.

slike3 015

Vlada je odobrila prvi od ukupno dva jednaka dijela novčanih sredstava Sportskom savezu za sport i rekreaciju invalida BPK Goražde za 2016.godinu, redovne tranše Sportskom savezu BPK Goražde za mart i april ove godine, te  interventnu pomoć Rukometnom klubu Radnički kao nosiocu sportskih djelatnosti na nivou BPK Goražde.

Redovna sredstva za maj ove godine odobrena su za i Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija , odnosno za rad boračkih udruženja.

Usvojena je Odluka o pokretanju postupka javnih nabavki prema Odluci Vlade BPK-a Goražde, te Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za isporuku lož- ulja „LUEL“.

Na prijedlog Ministrastva za zdravstvo, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice BPK-a Goražde, Vlada je donijela rješenja o razrješenju i privremenom imenovanju upravnih odbora  JU Centar za socijalni rad BPK-a Goražde i Zavoda zdravstevnog osiguranja BPK-a Goražde, do njihovog konačnog imenovanja, a najduže do 90 dana .

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.