• OBJAVLJENO: 29.07.2016.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 71.redovnu sjednicu
Razmatran usaglašeni tekst Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH

IMG_6089

Na današnjoj 71.redovnoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde razmatrala je Izvještaj pregovarača o granskom Kolektivnom ugovoru za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji kojeg je sačinila i članovima Vlade predočila jedan od ovlaštenih pregovarača, ministrica za pravosuđe, upravu i radne odnose Radmila Janković.

Ministrima je predočen i usaglašeni tekst Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH o kojem se Vlada BPK danas nije izjašnjavala dok se, kako je zaključeno, ne vidi šta je sa kantonima, među kojima je i Bosansko-podrinjski kanton Goražde, koji nisi bili potpisnici ovog granskog Kolektivnog ugovora.

Vlada je prihvatila mišljenje Ministarstva pravosuđa na prednacrt Zakona o štrajku dostavljenog od strane federalnog Ministarstva rada i socijalne politike.

Na prijedlog Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, Vlada je usvojila Odluka o Listi esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde – A i B Lista sa zaštićenim nazivima lijekova, te donijela Odluku o izmjeni i dopuni ove odluke za lijekove za dijabetes koji se mogu propisivati isključivo po preporuci subspecijaliste endokrinologa.

 Prihvaćen je takođe Izvještaj i prijedlog Komisije za stavljanje i skidanje lijekova na Listu lijekova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde .

Razmatrana je i primljena k znanju Informacija o broju odjeljenja u osnovnim školama za školsku 2016/2017 godinu, te data saglasnost osnovnim školama za formiranje odjeljenja sa manjim brojem učenika od minimalnog broja predviđenog Pedagoškim standardima. Prema riječima resornog ministra Damira Žuge, ukupan broj učenika u svih šest osnovnih škola s područja BPK-a (ne uzimajući u obzir Osnovnu muzičku školu) u školskoj 2016/17. godini je 1927, koji će biti raspoređeni u 122 odjeljenja. Od njihovog ukupnog broja, 39 odjeljenja nije formirano u skladu sa Pedagoškim standardima za osnovnu školu. Za razliku od prethodne školske godine, bilježi se porast broja učenika, te je izvedeni prosjek broja učenika po odjeljenjima 15,79 učenika po odjeljenju.

IMG_6103

Vlada je odobrila raspisivanje konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama, te primila k znanju Plan rasporeda zaposlenika osnovnih i srednjih škola koji nemaju normu ili u potpunosti ostaju bez poslova i radnih zadataka, kojeg su potpisali direktori škola.

Direktor  OŠ Ustikolina dobio je saglasnost za potpisivanje ugovora o izvođenju radova (sanacija podova u objektu matične škole) sa privrednim društvom TTI d.o.o. Sarajevo u iznosu od 32.727 KM.

Iz budžeta Ministarstva za obrazovanje u iznosu od 24.000 KM sufinansiraće se 13 projektnih aktivnosti, 6 predlagača, s ciljem stvaranja uslova za razvoj i afirmaciju kulture.

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, Vlada je odobrila redovna novčana sredstva za rad udruženja boračkih populacija i Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija za mjese juni, kao i sredstva za Projekat adaptacije memorijalne sobe – Posestra i planinarski pohod „Marš mira Srebrenica 2016.“

Odobreni su transferi općinama u sastavu Kantona, te isplata novčanih sredstava JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde, po osnovu sporazuma sa uposlenicima.

Vlada je dala saglasnost Ministarstvu za privredu za plaćanje računa po Prvoj privremenoj situaciji za izvedene radove na redovnom (ljetnom) održavanju regionalne ceste R 448, Potkozara-Goražde-Hrenovica za 2016.godinu.

Firma „Consultingtim“ iz Sarajeva izabrana je za najpovoljnijeg ponuđača za izradu projektnog zadatka idejnog i glavnog projekta cestovnog povezivanja Goražda sa pravcem 3 SEETO mreže Sarajevo-Vardište (faza I).

Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila i odluke o imenovanju direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja i Agencije za privatizaciju BPK-a Goražde. Za direktora Zavoda izabran je Nedim Čolo, dok će funkciju direktora Agencije za privatizaciju u naredne četiri godine obnašati Samra Omerbegović.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.