• OBJAVLJENO: 21.12.2018.
Vlada BPK-a Goražde održala 174. redovnu sjednicu
Za sufinansiranje projekata tri lokalne zajednice odobreno 200.000 KM

Na današnjoj 174. redovnoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde razmatrala je Inicijativu za implementaciju potpisanog Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika – doktora medicine i stomatologije u oblasti zdravstva na teritoriji BPK Goražde koju je resornom ministarstvu i Vladi dostavio Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije BPK Goražde.

Zaključak Vlade je da se ova tačka dnevnog reda vrati na doradu i dopuni analizom finansijskog stanja u zdravstvu, dok je Ministarstvu za zdravstvo naloženo da u saradnji sa sindikatima zdravstva pokrene proceduru izrade i usvajanja novog kolektivnog ugovora, kako za doktore medicine i stomatologije, tako i za sve uposlene u zdravstvu, budući je rok za implemetaciju postojećeg kolektivnog ugovora pri kraju.

Nakon obrazloženja direktora Hameda Topuza,  Vlada je usvojila i u skupštinsku proceduru uputila prijedloge Finansijskog plana i Odluke o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde za 2019.godinu, Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda za 2018.godinu, kao i Odluku o privremenom finansiranju ove ustanove za prva tri mjeseca naredne godine.

Razmatrajući prijedloge odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, Vlada je utvrdila konačan Plan raspodjele sredstava za sufinansiranje projektnih aktivnosti omladinskih udruženja za 2018.godinu, nakon čega je odobreno 4000 KM za realizaciju projekata omladinskih udruženja koja djeluju na području sve tri lokalne zajednice u sastavu Kantona.

Sportskom savezu BPK-a Goražde odobrene su redovne novčane tranše za novembar i decembar ove godine.

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, redovne novčane tranše odobrene su za rad udruženja boračke populacije i Projekat poboljšanja statusa boračke populacije za mjesec novembar 2018.godine.

Nakon što je, na prijedlog Ministarstva finansija, usvojila Odluku o redovnom godišnjem popisu imovine, obaveza i potraživanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na dan 31.12.2018.godine, Vlada je imenovala i Glavnu centralnu popisnu komisiju.

Vlada je razriješila i imenovala po jednog člana školskih odbora JU OŠ „Husein ef. Đozo“ Goražde i JU OMŠ „Avdo Smailović“ Goražde.

Na prijedlog Ministarstva za unutrašnje poslove, imenovani su članovi Policijskog odbora za policijske službenike Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

S ciljem postizanja jedinstvenog sistema državne službe u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, Vlada je ovlastila premijera da uputi zahtjev Vladi FBiH u kojem se traži da Odbor državne službe za žalbe Federacije BiH odlučuje u drugom stepenu o svim žalbama za Bosansko-podrinjski kanton Goražde.

Na prijedlog Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline te zbog nedostajućih novčanih sredstava, Vlada je dala saglasnost premijeru BPK-a Goražde za potpisivanje amandmana na primjerke sporazuma sa UNDP-om o podjeli troškova na projektu „Zeleni ekonomski razvoj – Povećanje energijske efikasnosti za četiri javna objekta u ovom kantonu.

Saglasnost Vlade dobio je Program utroška sredstava Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK-a Goražde sa ekonomskog koda- Kapitalni transferi pojedincima u iznosu od 270.000 KM.

Ministarstvu za privredu BPK Goražde odobreno je 3.600 KM na ime Memoranduma o zajedničkoj implementaciji projekta „PRO-POSO“ u 2018.godini, koji je zaključen između Ministarstva za privredu BPK Goražde, Obrtničke komore BPK Goražde, Fondacijom Wings of hope-Deutchland i Udruženjem za psihosocijalnu podršku i bolju budućnost.

Sa ekonomskog koda Ministarstva za privredu Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (vodne naknade), Gradu Goražde odobreno je 120.000 KM za sufinansiranje projekta „Izgradnja sistema vodosnabdijevanja pitkom vodom naselja Gornje Bare“.

Sa ovog koda, općinama Foča i Pale u FBiH, za sufinansiranje projekata „Nastavak izgradnje obaloutvrde na desnoj obali rijeke Koline i  „Izgradnja glavnog kolektora kanalizacione mreže u naselju Prača-završna faza“odobreno je 50.000, odnosno 30.000 KM.

U nastavku sjednice, Vlada je primila k znaju Izvještaj Komisije za provođenje postupka zajedničke javne nabavke u BPK-a Goražde te donijela odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača za pet lotova koji se odnose na nabavku informatičke opreme i kancelarijskog materijala, odnosno osiguranje zaposlenika, imovine i službenih motornih vozila.

Sjednica je završena usvajanjem Odluke o davanju saglasnosti Direkciji robnih rezervi BPK-a Goražde da izvrši nabavku 10.000 litara lož ulja za potrebe budžetskih korisnika.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.