• OBJAVLJENO: 09.05.2019.
Novoimenovana Vlada BPK održala 2.radnu sjednicu
Izabran izvođač radova za rekonstrukciju centralnog spomen obilježja braniteljima; utvrđeni Kriteriji za dodjelu studentskih stipendija

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj, 2.redovnoj sjednici dala je saglasnost premijerki da u ime Ministarstva za boračka pitanja potpiše Ugovor sa odabranim izvođačem radova, GPD „Drina“, na rekonstrukciji platoa Centralnog spomen obilježja „Goražde-grad heroj svojim braniocima“, sa izgradnjom „Kapije života“, čime je zvanično otpočela realizacija ovog značajnog projekta dostojnog veličine i žrtve branilaca ovog grada i Kantona.

Usvojeni su i programi utroška sredstava u Budžetu ovog ministarstva sa ekonomskih kodova: Tekući i Kapitalni transferi pojedincima u iznosima od 550.000 KM i 30.000 KM; te Tekući transferi neprofitnim organizacijama u iznosu od 240.000 KM.

Ministar za boračka pitanja dobio je saglasnost Vlade da potpiše Sporazum o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje lica kojima je priznato svojstvo korisnika boračko-invalidske zaštite za 2019.godinu. Ovo pravo, kako je istaknuto, u prošloj godini koristilo je 157 korisnika.

Usvojena je i Odluka o utvrđivanju Kriterija za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima I i II ciklusa za 2018/19 studijsku godinu koji su preduslov za raspisivanje javnog konkursa i dodjelu stipendija studentima. Prema obrazloženju resornog ministra, za isplatu stipendija u budžetu ovog ministasrtva predviđen je iznos od 150.000 KM i u manjem je iznosu u odnosu na prethodnu studijsku godinu.

Vlada je na prijedlog Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose dala konačnu saglasnost JU „Služba za zapošljavanje BPK-a Goražde na programe stručnog osposobljavanja  i obuke u 2019.godini. Sredstva za prvo zapošljavanje osoba sa visokom stručnom spremom na evidenciji nezaposlenih u iznosu od 106.000 KM obezbijedila je kantonalna Služba za zapošljavanje, kao i 19.000 KM za realizaciju Programa obuke.

Na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada je usvojila odluke o isplati novčanih sredstava JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Goražde za vještačko osjemenjavanje krava, te za podsticaj u poljoprivredi u 2018.godini koji se odnosi na držanje pčelinjih društava.

Data je takođe saglasnost na izmjene i dopune Instrukcije za utvrđivanje platnih razreda i koeficijenata za uposlenike u JU „Cetnar za socijalni rad“ Goražde, kao i na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka Javnom preduzeću RTV BPK Goražde u dijelu koji se odnosi na povećanje koeficijenata za obračun plata.

Na današnjoj sjednici, na prijedlog Ministarstva za finansije, uvrđena je osnovica za plaću i naknada za topli obrok za april ove godine korisnicima Budžeta BPK-a Goražde.

Policijski komesar Uprave policije Ministarstva za unutrašnje poslove BPK-a Goražde dobio je saglasnost da putem direktnog sporazuma izvrši nabavku goriva za potrebe snabdijevanja Policijske stanice Prača-Općina Pale u FBiH.

Vlada je upoznata i sa Zaključkom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH u vezi sa Informacijom u vezi dokumenta „Realizacija državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina na području regije Goražde“ koje se proglasilo nenadležnim za preispitivanje postupanja tužilaštava prilikom rada na pitanjima iz njihove nadležnosti.

Na kraju sjednice, Vlada je donijela Rješenje o imenovanju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite BPK-a Goražde.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.