• OBJAVLJENO: 19.06.2019.
Vlada BPK održala 8.redovnu sjednicu
Saglasnost Vlade dobio „Program sufinansiranja poduzetništva 2019“ Službe za zapošljavanje BPK Goražde

Na dnevnom redu 8.redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona koja je održana danas, nalazili su se između ostalog izvještaji o radu i finansijskom poslovanju javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač Skupština Kantona.

Vlada je, tako, razmatrala i u skupštinsku proceduru uputila Izvještaj o izvršenju operativnog i finansijskog plana rada Kantonalne bolnice,  „Centra za socijalni rad“ BPK i „Doma za stara i iznemogla lica“ Goražde.

Razmatran je i u skupštinsku proceduru upućen i Izvještaj o radu JP „Bosansko-podrinjske šume“ Goražde za 2017.godinu, uz zaključak da se u što skorije vrijeme izvrši popuna članova upravljačkih organa ovog preduzeća kako bi Vladi bio dostavljen i Izvještaj o radu za prošlu godinu.

Vlada je bez primjedbi Skupštini BPK na dalje postupanje uputila Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2018.godinu .

Nakon usvajanja, u skupštinsku proceduru upućeni su izvještaji o izvršenju Budžeta i utrošku tekuće budžetske rezerve BPK Goražde za period januar-decembar 2018.godine, dok je Dokument okvirnog budžeta BPK Goražde za period 2020-2022.godine vraćen na doradu, uz zahtjev budžetskim korisnicima da svoj budžet planiraju u skladu sa izvršenjem Budžeta i Smjernicama ekonomske i fiskalne politike BPK Goražde za isti period.

Saglasnost Vlade dobio je i „Program sufinansiranja poduzetništva 2019“ Službe za zapošljavanje BPK Goražde. Programom u vrijednosti od 50.000 KM kojeg finansira Služba, previđeno je sufinansiranje pokretanja i vođenja deficitarnih poduzetništva/biznisa kojih nema registrovanih, odnosno kojih ima najviše do tri registrovanih na području našeg Kantona. Sufinansiranje je planirano za pet osoba za evidencije Službe.

Razmatrana je i primljena k znanju Informacija o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za maj ove godine.

Vlada je dala saglasnost na Program utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice za 2019.godinu, sa ekonomskog koda -Tekući trasferi pojedincima (– Zdravstveno osiguranje) za čiju realizaciju će biti izdvojeno 24.000 KM. Korisnici sredstava sa ovog koda su: lica koja imaju status raseljenih lica i povratnika, djeca od rođenja do polaska u osnovnu školu i lica nakon navršenih 65 godina, te lica na koje se odnosi Zakon o pravima osdoba koje se iz BPK Goražde vraćaju u mjesta prijeratnog prebivalištra, a koja nisu osigurani po drugom osnovu.

Ministar za boračka pitanja dobio je saglasnost da sa Autotransportnim turističkim preduzećem „Centroprevoz“ d.o.o. Goražde potpiše Ugovor o pružanju usluga prijevoza vojnih invalida i članova porodica šehida – poginulih boraca s područja BPK Goražde za 2019/2020.godinu. Ovo pravo, kojeg sa 90% finansira resorno ministarstvo i ove godine koristit će oko stotinu korisnika boračko-invalidske zaštite.

Nakon upoznavanja sa dopisom SOS Dječijeg sela BiH, Vlada je podržala aktivnosti koje se vode na primopredaji SOS dječijeg vrtića Goražde Gradu Goražde, koje će doprinjeti što boljem statusu djece i interesima djece na području našeg Kantona. Kako je istaknuto, Vlada će nastaviti finansijski podržavati rad Resursne sobe/Centra za rani rast i razvoj, na osnovu sporazuma kojeg su Vlada i njena dva ministarstva sklopila sa ovom ustanovom.

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, razriješena su i imenovana dva nova člana Savjeta za kulturu  BPK Goražde.

Vlada je takođe donijela rješenja o razrješenju i privremenom imenovanju direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde, te zadužila Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice da u skladu sa važećim zakonskim propisima raspiše javni oglas i provede proceduru za izbor i imenovanje novog direktora ovog Zavoda.

Na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada je odobrila predloženi Ugovor i  finansiranje uz subvencioniranje dijela profitne marže za još jedno privredno društvo s područja našeg kantona koji se realizuje sa BBI bankom.

Usvojene su odluke o isplati podsticaja poljoprivrednoj proizvodnji-proizvodnja maline – rod 2018.godine u iznosu od 23.357 KM za 68 korisnika, kao i podsticaj za držanje matičnog stada krava(mliječna grla) u iznosu od 35.250 KM za 24 korisnika.

Vlada je odobrila tekuće transfere općinama u sastavu BPK-a Goraražde za mart ove godine, kao i isplatu novčanih sredstava za finansiranje rada Fondacije „Istina za Goražde“ BPK Goražde, te sufinansiranje obilježavanja 76-te godišnjice Bitke na Sutjesci i XXV Memorijalnog turnira „Meho Drljević-Dedo i saborci“.

Na kraju današnje sjednice, Vlada je Skupštini uputila odgovore na poslanička pitanja i inicijative, te usvojila Izvještaj Direkcije za robne rezerve o potrošnji energenata (lož ulje i pelet) i radu kotlovnica za grijnu sezonu 2018/2019., uz zaključak da se uradi analiza racionalizacije i uštede troškova potrošnje ovih energeneta u sljedećoj grijnoj sezoni.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.