• OBJAVLJENO: 25.09.2019.
Vlada BPK Goražde održala 19.redovnu sjednicu
Zaokružena isplata podsticaja u poljoprivredi za 2017. i 2018. godinu

Na današnjoj 19.redovnoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona dala je podršku realizaciji obaveza kantonalnih vlada prema Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici kroz projekte, te odredila koordinatora koji će realizirati ove projekte na području Kantona.

U okviru projekta Gender centra Federacije BiH pod nazivom „Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u BiH“, koji je koordinator izrade i praćenja provedbe Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici Vlade Federacije BiH, predviđena su sredstva u iznosu do 10.000 KM za projekte jačanja rada kantonalnih koordinacionih tijela u svakom od deset kantona, kao i za jedan broj općina. S tim u vezi, Vlada je nominovala Udruženje žena „Seka“ iz Goražda za realizaciju ovih projektnih aktivnosti na području našeg Kantona.

S ciljem izrade Protokola o saradnji za prevenciju prosjačenja, radne esploatacije, svih drugih oblika trgovine ljudima i postupanje prema žrtvama trgovine ljudima, posebno djecom u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, Vlada je danas formirala Tim u čije sastavu su predstavnici resornih ministarstva, Centra za socijalni rad, Kantonalnog tužilaštva, Općinskog i Kantonalnog suda, te Zavoda za besplatnu pravnu pomoć koji će raditi na izradi ovog protokola.

Razmatrajući materijale iz oblasti Ministarstva za privredu, Vlada je usvojila Program unapređenja usluga javnih preduzeća u BPK Goražde za 2019.godinu u iznosu od 25.000 KM.

Usvojen je takođe i novi „Program podrške razvoju  neprofitnih organizacija BPK Goražde“ za 2019.godinu u iznosu od 15.000 KM,  nakon što je postojeći program stavljen van snage.

Odobrena je isplata sredstava za podsticaj u poljoprivredi – „Podrška sajmovima koji se održavaju na području kantona“u iznosu od 15.000 KM za tri registrovana udruženja.

Usvojene su i odluke o isplati podsticaja iz 2018.godine: za plasteničku proizvodnju i držanje osnovnog stada ovaca i koza u iznosima od 25.000 i 18.920 KM, kao i za sufinansiranje obaveza po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene u poljoprivredi (muškarce i žene) u iznosima od 15.463 i 6.546 KM.

Odobravanjem, takođe, isplate podsticaja za proizvodnju konzumne jabuke,žitarica i ljekovitog bilja, te proizvodonju sadnog materijala jagodičastog voća i držanja matičnog stada krava (mliječna grla), kako je konstatovano, završena je isplata podsticaja u poljoprivredi, odnosno dugovanja poljoprivrednim proizvođačima za 2017. i 2018.godinu, što je bio i prioritet Ministarstva za privredu i Vlade BPK-a.

 Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, utvrđen je Konačan plana raspodjele sredstava, kao i Odluka o odobravanju novčanih sredstava za četiri omladinska udruženja s područja BPK Goražde na ime sufinansiranja projektnih aktivnosti, u iznosu od 8.000 KM .

 Sportskom savezu BPK Goražde, za posljednja četiri mjeseca ove godine, odobrena su sredstva u iznosu od 22.016 KM, a Košarkaškom klubu „Radnički“ 4.500 KM za dodatne programe.

Ministarstvo za finansije dobilo je saglasnost Vlade za pokretanje postupka uspostave Sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK).

Na zahtjev Ministarstva za boračka pitanja, Vlada je odobrila 10.000 KM za finansiranje rada Fondacije „Istina za Goražde“ BPK Goražde,  te sredstva za sufinansiranje odlaska na ekskurziju troje djece pripadnika boračkih populacija.

Na današnjoj sjednici, Vlada je usvojila rješenja o razrješenju i imenovanju privremenog Upravnog odbora JU Dom za stara i iznemogla lica Goražde kao i zaključak o davanju saglasnosti za provođenje oglasne procedure za izbor i imenovanje ovog Upravnog odbora.

Usvojene su i odluke o razrješenju direktorice Agencije za privatizaciju BPK-a Goražde i imenovanju vršioca dužnosti direktora ove agencije na period do 90 dana.

Vlada je takođe donijela i Rješenje o imenovanju Komisije za izbor direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde.

Na kraju sjednice, Vlada je naložila Zavodu zdravstvenog osiguranja  da finansiranje zdravstvenih ustanova uskladi sa potpisanim Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavaca i doktora medicine i stomatologije u oblasti zdravstva na teritoriji BPK Goražde.

           

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.