• OBJAVLJENO: 04.03.2020.
Ministar za boračka pitanja BPK Goražde
Usvojeni pravilnici kojim se regulišu određena prava branilaca i članova njihovih porodica utvrđena u Zakonu o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica BPK Goražde

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na posljednjoj sjednici Vlada BPK Goražde dala je saglasnost na pravilnike kojim se regulišu određena prava branilaca i članova njihovih porodica utvrđena u Zakonu o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica BPK Goražde.

Usvojen je Pravilnik o uslovima, načinu i kriterijima za ostvarivanje prava u skladu sa posebnim propisom, a koja se odnose na ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za socijalne potrebe branioca i člnaova njihovih porodica, ostvarivanje prava na izgradnju nišana, nadgrobnih spomneika i spomen obilježja te prava na besplatnu povlaštenu vožnju. Takođe, usvojen je i Pravilnik o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć za liječenje branilaca i članova njihovih porodica te Pravilnik o uslovima, načinu, kriterijima i postupku za raspodjelu sredstava za rad boračkih udruženja koja se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta.

Prema riječima ministra za boračka pitanja BPK Goražde Edina Aganovića, pravilnici su prošli svu neophodnu proceduru i do kraja sedmice se očekuje raspisivanje javnih poziva za ostvarivanje određenih prava koja su definisana zakonom.

„Isti broj prava je ostao kao što je to bilo u ranijem zakonu, ali uslovi, način i kriteriji za njihovo ostarivanje su regulisani pravilnicima. Što se tiče  Pravilnika za dodjelu  jednokratne novčane  pomoći za liječenje, do sada smo imali samo za liječenje boračke populacije, a sada pravilnikom smo nastojali to pravo uskladiti analogno, kako je to radilo Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata. Tačno je definisano ko je branilac, a ko su uži članovi njegove porodice koji imaju pravo na dodjelu   jednokratne novčane pomoći u slučaju teških oboljenja. Napravili smo listu koja su to oboljenja,  sukladno propisima Federalnog ministarstva zdravstva. Obaveza je u skladu sa Zakonom o izvršenju budžeta da se raspiše javni poziv, kako bi se  potencijalni korisnici upoznali  sa ovim pravom. Jednu vrstu prava će ostvarivati direktno putem Ministarstva za boračka pitanja gdje će direktno predavati  zahtjeve, a jedna vrsta će biti putem službi za boračko-invalidsku zaštitu  lokalnih zajednica“-ističe ministar Aganović.

Za ostvarivanje ovih prava u budžetu Ministarstva za boračka pitanja planirana su sredstva u iznosu od 430.000KM a ako se uzme u obzir ostvarivanje prava na banjsko-klimatsko liječenje, subvencioniranje kupovine gradskog građevinskog zemljišta te obavezu izdvajanja sredstava  za egzistencijalnu naknadu, za finansiranje  prava koja su definisana samim Zakonom o dopunskim pravima ministarstvo će izdvojiti više od milion konvertibilnih maraka.

„Efekte donošenja pravilnika ćemo tek vidjeti kroz njihovu primjenu. To je  promjenjiva kategorija koju možemo regulisati, ali na ovaj način ćemo vidjeti koliko je to potrebno izdvojiti sredstava i da li ta sredstva idu do pravih korisnika. Što se tiče finansijskih izdataka, jedino novo pravo koje iziskuje veća sredstva jeste egzistencijalna naknada i jednim dijelom pravo u slučaju smrti pripadnika boračke populacije. Bitno je reći da pravo i za liječenje i za jednokratne pomoći u slučaju smrti prvenstveno se može ostvariti putem Federalnog ministarstva. Već ovih dana bi trebao da izađe javni poziv i pozivam boračku populaciju koja potencijalno može ostvariti to pravo da se prijave, posebno demobilisane branioce, a ukoliko to pravo ne mogu ostvariti po federalnom propisu, onda to pravo mogu ostvariti u BPK Goražde“-kazao je ministar za boračka pitanja BPK Goražde Edin Aganović.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.