• OBJAVLJENO: 21.04.2020.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 47.redovnu sjednicu
S ciljem osiguravanja veza između srednjeg stručnog obrazovanja, obuke i tržišta rada imenovano Tripartitno savjetodavno vijeće

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 47.redovnoj sjednici dala je saglasnost Ministarstvu za privredu o povratu uplaćenih novčanih sredstva u postupku krčenja šuma privrednim društvima UNIS „Ginex“ d.d. Goražde, Pobjeda „Tehnology“ d.d. Goražde i Pobjeda „Rudet“ d.d. Goražde, s obzirom da je Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde stavila van snage Odluku o utvrđivanju javnog interesa za uspostavljanje poligona za uništavanje eksplozivnih sredstava na lokalitetu Oručevac-Čanak.

Na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada BPK Goražde primila je k znanju informaciju o efektima i realizaciji kreditne linije sa BBI bankom d.d. Sarajevo te usvojila odluku o davanju saglasnosti za isplatu subvencija prvog i drugog dijela profitne marže privrednom društvu „ES-Promet“ d.o.o. Goražde  i drugog dijela profitne marže JZU Apoteka „9 maj“ Goražde.

Takođe, razmatran je i Izvještaj o radu Kantonalne uprave za šumarstvo BPK Goražde za period 01.01-31.12.2019.godine, koji nije usvojen, te je upućen u skupštinsku proceduru.

Na prijedlog Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, Vlada je razmatrala, a potom i usvojila Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja za period 01.01-31.12.2019.godine te Operativni i finansijski izvještaj o radu JU Zavod za javno zdravstvo za period 01.01.-31.12.2019.godine, koji su upućeni u dalju skupštinsku proceduru.

Usvojena je i odluka o davanju saglasnosti Upravnom odboru JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde o prijedlogu za imenovanje direktora ove javne ustanove, te primljena k znanju informacija o razrješenju i imenovanju Upravnog odbora ove javne ustanove.

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, Vlada BPK Goražde usvojila je Odluku o davanju saglasnosti na Program o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava sa ekonomskog koda Tekući transferi pojedincima. Između ostalog, u okviru planiranih sredstava za ove namjene, osigurat će se jednokratne novčane pomoći za plaćanje troškova liječenja branilaca i članova njihovih porodica shodno Zakonu o dopunskim pravima, a ostvarivanje prava će se vršiti u skladu sa posebnim propisom koji će donijeti ministar za boračka pitanja, uz saglasnost Vlade BPK Goražde.

S ciljem osiguravanja veza između srednjeg stručnog obrazovanja, obuke i tržišta rada na nivou kantona, Vlada je na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde usvojila Odluku o imenovanju predsjednika i članova Tripartitnog savjetodavnog vijeća na period od četiri godine.

Vlada je takođe dala saglasnost na razrješenje i imenovanje Nadzornog odbora JP Radio-televizija BPK Goražde.

Ministru za obrazovanje data je saglasnost za potpisivanje ugovora sa Centrom za edukaciju, terapiju i demokratski razvoj Udruženja žena „Seka“ Goražde o realizaciji projekta pružanja pomoći porodicama u cilju prevazilaženja krize te podrške radu grupe „Grupa za djecu“ tokom pandemije coronavirusa COVID-19.

Do kraja zasjedanja, data je saglasnost Direkciji robnih rezervi da izvrši nabavku 40.000 litara lož ulja po cijeni od 1,23 KM po litru.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.