• OBJAVLJENO: 06.05.2020.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 49.redovnu sjednicu
U toku nabavka dijagnostičke opreme za potrebe Kantonalne bolnice

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na 49. redovnoj sjednici dala je saglasnost Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde za poketanje procedure na realizaciji projekta „Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete obrazovanja za vrijeme pandemije virusa COVID-19-podrška razvoju softverskih rješenja za uspostavu i unaprjeđenje online nastave“. Za realizaciju ovog projekta obezbijeđena su sredstva u iznosu od 5.600 KM.

Na prijedlog Ministarstva za obratovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, usvojena je odluka o odobravanju novčanih JP RTV BPK Goražde d.o.o. na ime četvrte tranše od ukupno dvanaest redovnih tranši za 2020.godinu.

Takođe, usvojena su rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova školskih odbora JU SSŠ „Džemal Bijedić“, JU STŠ „Hasib Hadžović“ i MSŠ „Enver Pozderović“ Goražde.

Vlada BPK Goražde dala je saglasnost premijeru BPK Goražde da potpiše Sporazum sa Zavodom zdravstvenog osiguranja BPK Goražde o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje lica koja to pravo ne ostvaruju po drugom osnovu u BPK Goražde  za 2020.godinu. Takođe, data je saglasnost premijeru za raskid Sporazuma o sufinansiranju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Vlade BPK Goražde u vezi provedbe projekta „Odgovor na COVID-19“ koji se implementira u BiH.

Uz zahvalnost Vladi BPK Goražde na izuzetnoj saradnji, posebno tokom zajedničkog angažmana na suzbijanju širenja pandemije COVID-19 na prostoru BPK Goražde, UNDP BiH obavijestio je Vladu BPK Goražde da je zaštitna oprema koja je dostavljena u naš kanton za potrebe zdravstvenih ustanova u potpunosti finansirana donatorskim sredstvima, kroz pomoć Evropske unije, tako da finansijske obaveze Kantona potpisivanjem raskida sporazuma prestaju. Osim do sada isporučene pomoći, u toku je nabavka dijagnostičke opreme za potrebe Kantonalne bolnice, konkretno mobilnog RtG uređaja čija je vrijednost 160.140 KM, a čija isporuka se očekuje u narednih deset dana.

Na prijedlog Ministarstva za socijalnu, politiku, zdravstvo raseljena lica i izbjeglice data je saglasnost nna odluku o odobravanju isplate novčanih sredstava JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde u iznosu od 20.000 KM na ime osiguranja neophodnih sredstava za pokriće troškova pružanja usluga.

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja BPK Goražde, na današnjoj sjednici pored odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime podrške  radu udruženja boračkih populacija za januar i februar ove godine, usvojene su i odluke o odobravanju novčanih sredstava na ime finansiranja rada Fondacije „Istina za Goražde“ BPK Goražde i realizaciju Projekta „Sjećanje na poginule borce“.

Na prijedlog Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose BPK Goražde, Vlada BPK Goražde dala je saglasnost na rješenja o razrješenju i imenovanju Nadzornog odbora JU „Služba za zapošljavanje BPK Goražde“ kao i rješenja o razrješenju i imenovanju privremenog člana Upravnog odbora ove javne ustanove.

Do kraja zasjedanja, Vlada BPK Goražde usvojila je Izvještaj o radu Tijela za spriječavanje i borbu protiv korupcije u BPK Goražde za period 01.07-31.12.2019.godine, te prihvatila mišljenje Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice na nacrt Zakona o podršci porodicama sa djecom u FBiH, kao i mišljenje Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose o nacrtu Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.