• OBJAVLJENO: 13.11.2020.
Kantonalni odbor za razvoj Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Poziv na učešće u procesu konsultacija – Nacrt Strategije razvoja Bosansko-podrinjskog kantona za period 2021-2027. godina


OBAVJEŠTENJE

U skladu sa odredbama Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine i Uredbe o izradi strateških dokumenata Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde donijela je 17.01.2020. godine, Odluku o pristupanju izradi Strategije razvoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2021-2027.

Prema navedenom Zakonu i Uredbi, Strategija je integrisani, multisektorski strateški dokument Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koji usmjerava javne politike i razvoj područja Kantona, te utvrđenim strateškim ciljevima i prioritetima predstavlja putokaz za sveukupni razvoj Kantona.

Na osnovu Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem FBiH (Službene novine FBiH 32/17), Kantonalni odbor za razvoj Bosansko-podrinjskog kantona Goražde obavještava zainteresirane strane (niže, iste i više nivoe vlasti, javne ustanove, preduzeća, privredne subjekte, organizacije, udruženja, interesne grupe i pojedince) da objavljuje početak javnih konsultacija za  dokument Nacrt Strategije razvoja Bosansko-podrinjskog kantona za period 2021-2027..

Zainteresirana lica, dokument , mogu preuzeti na internet stranici Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde www.bpkg.gov.ba, a rok za dostavljanje komentara je 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, odnosno do 13.12.2020. godine.

Objavljivanjem početka javnih konsultacija za ovaj dokument data je mogućnost zainteresiranim licima da dostave svoje komentare na predloženi dokument i na taj način učestvuju na njegovom unaprjeđenju.

Komentari na dokument Nacrta Strategije razvoja  Bosansko-podrinjskog kantona za period 2021-2027. se unose u obrazac koji je dostupan na linku OBRAZAC ZA KOMENTARE NA NACRT STRATEGIJE RAZVOJA BPK_2021-2027  i isti je potrebno dostaviti do  13.12.2020. godine na e-mail  adresu strategijarazvojabpk@hotmail.com.

Molimo vas da tekst Nacrt Strategije razvoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2021-2027. pažljivo pogledate i, ukoliko ste zainteresirani, svoje komentare pošaljete na istu.

Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju.

Nacrt Strategije razvoja Bosansko-podrinjskog kantona za period 2021-2027.

OBRAZAC ZA KOMENTARE NA NACRT STRATEGIJE RAZVOJA BPK_2021-2027

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.